LinkDom Polski Wschodniej 

Dom Polski Wschodniej w Brukseli

Dom Polski Wschodniej (East Poland House) jest to instytucja, która powstała w celu pogłębiania współpracy i koordynacji pracy pięciu regionów Polski Wschodniej w Brukseli. Powstanie Domu Polski Wschodniej ustanowione zostało na mocy porozumienia pomiędzy województwami: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.
Koordynatorami działalności DPW są rotacyjnie Marszałkowie poszczególnych województw. W 2021 roku funkcję koordynatora DPW pełniło Województwo Lubelskie.

Szczegółowe zadania Domu Polski Wschodniej:

  • Reprezentowanie interesów regionów przed instytucjami europejskimi,
  • Monitorowanie działań podejmowanych przez instytucje europejskie w sprawach ważnych
    z punktu widzenia interesów regionów,
  • Informowanie podmiotów w regionach o możliwościach aplikowania po środki w ramach Programów Wspólnotowych,
  • Promowanie Polski Wschodniej w Brukseli i w innych regionach Unii Europejskiej,
  • Lobbowanie na rzecz rekomendacji skierowanych do Brukseli przez władze samorządowe i instytucje z Polski Wschodniej w zakresie programów regionalnych,
  • Wsparcie Marszałka Województwa Lubelskiego w pracach Komitetu Regionów

Dzięki wspólnemu przedstawicielstwu regiony mogą lepiej wykorzystywać szanse rozwojowe, a co za tym idzie wspólny potencjał województw Polski Wschodniej. Dom Polski Wschodniej w ramach swojej działalności organizuje liczne wydarzenia o charakterze gospodarczym, które uwzględniają potrzeby wszystkich regionów wchodzących w skład DPW. Pozwala to na optymalizację kosztów
i prezentację wspólnych przewag konkurencyjnych i potencjału gospodarczego całego makroregionu.

Dom Polski Wschodniej w Brukseli działa w oparciu o Porozumienie z dnia 2 grudnia 2009 r., zaś szczegółowy zakres zadań i organizację określa Regulamin Działania Domu Polski Wschodniej
w Brukseli.

Kontakt:

BIURO REGIONALNE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W BRUKSELI

E-mail: bruksela@lubelskie.pl

Tel: +32 27380224

Adres:

East Poland House

Avenue de Tervueren 48

1040 Brussels, Belgium