Dom Polski Wschodniej (East Poland House) jest to instytucja, która powstała w 2009 roku w celu pogłębiania współpracy i koordynacji pracy pięciu regionów Polski Wschodniej w Brukseli. Powstanie Domu Polski Wschodniej ustanowione zostało na mocy porozumienia pomiędzy województwami: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Koordynatorami działalności DPW są rotacyjnie Marszałkowie poszczególnych województw, a elementem zrzeszającym wszystkich reprezentantów jest sekretariat, do którego zadań należy obsługa administracyjna DPW, a także wspomaganie pracy koordynatora. W 2017 roku funkcję koordynatora DPW pełni województwo podkarpackie.

Dzięki wspólnemu przedstawicielstwu oraz osiągnięciu efektu synergii regiony mogą lepiej wykorzystywać szanse rozwojowe, a co za tym idzie wspólny potencjał województw Polski Wschodniej. Dom Polski Wschodniej w ramach swojej działalności organizuje liczne wydarzenia o charakterze gospodarczym, które uwzględniają potrzeby wszystkich regionów wchodzących w skład DPW. Pozwala to na optymalizację kosztów i prezentację wspólnych przewag konkurencyjnych i potencjału gospodarczego całego makroregionu. Jednym z kluczowych działań jest wsparcie dla przedsiębiorców pochodzących z Polski Wschodniej poprzez zapewnienie możliwości udziału w wybranych wydarzeniach targowych odbywających się zarówno w Belgii, ale również w innych krajach poprzez zapewnienie powierzchni wystawienniczej i pomocy organizacyjnej.

Tylko w 2016 r. dzięki aktywności DPW przedsiębiorcy mogli promować swoje produkty i usługi na takich wydarzeniach jak: największe targi branży spożywczej w Belgii – TAVOLA, jedne z największych targów branży spożywczej na świecie – SIAL PARIS, giełdzie kooperacyjnej branży metalowo-maszynowej – MNE Kortrijk, targach innowacyjności – BRUSSELS INNOWA. Dzięki aktywności DPW udaje się również promować regionalną twórczość i kulturę. Przez ostatnie dwa lata swoje projekty prezentowali w Brukseli designerzy pochodzący z Lubelszczyzny. Regiony Polski Wschodniej odwiedzili belgijscy dziennikarze turystyczni, którzy mieli okazję zobaczyć największe atrakcje regionów. Efektem tych wizyt są artykuły w belgijskiej prasie branżowej, które mają zachęcić Belgów do przyjazdu do Polski Wschodniej. Kontynuacją tych działań był udział DPW w drugich co do wielkości w Europie targach turystycznych – SALON DES VACANCES w Brukseli, gdzie szczególnie promowany był szlak rowerowy Green Velo. W siedzibie DPW odbywają się cyklicznie wydarzenia kulturalne, w ramach których prezentowana jest twórczość artystów z regionów Polski Wschodniej. W ubiegłym roku mogliśmy podziwiać np.: obrazy pochodzącego z Warmii i Mazur Edwarda Ratuszyńskiego czy prace fotografików z Lubelszczyzny. DPW organizuje również spotkania autorskie, wieczory dyskusyjne czy pokazy filmowe z twórcami pochodzącymi z Polski Wschodniej.

Współpraca w ramach Domu Polski Wschodniej pozwala również na skuteczniejsze zabieganie o wspólne interesy regionów w UE oraz przeciwdziałanie wspólnym zagrożeniom. Przedstawiciele DPW włączyli się aktywnie w działania mające na celu utrzymanie i kontynuację Polityki Spójności po 2020 r. Polityka Spójności UE powstała w roku 1986. Ma ona na celu wspieranie działań prowadzących do wyrównania warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach Unii Europejskiej. W szczególności Unia Europejska zmierza do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju regionów oraz likwidacji zacofania najmniej uprzywilejowanych regionów i wysp, w tym obszarów wiejskich. W 2016 r. województwo lubelskie poparło i zostało sygnatariuszem trzech stanowisk dotyczących przyszłości Polityki Spójności. W dalszej kolejności DPW kontynuuje działania dotyczące Polityki Spójności, ale także przyszłości programu Polska Wschodnia. W planach jest organizacja dużego wydarzenia w Brukseli prezentującego efekty i znaczenie tego programu, ale jednocześnie konieczności jego utrzymania.

Dom Polski Wschodniej angażuje się również we wsparcie krajów Partnerstwa Wschodniego. Za nami trzy edycje Dni Partnerstwa Wschodniego. Jest to duże, 3-dniowe wydarzenie obejmujące zarówno konferencje polityczne, warsztaty tematyczne i wydarzenia kulturalne. Były one doskonałą okazją do przeglądu dotychczasowych działań w zakresie bieżącej polityki Unii Europejskiej wobec państw objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego oraz stanowiska Polski w tym kontekście. Ponadto dyskutowano na tematy bilateralnych aspektów handlowych w umowach o stowarzyszeniu z Gruzją, Mołdawią, Ukrainą, Armenią i Azerbejdżanem.

W 2016 r. podczas koordynacji województwa lubelskiego w DPW wypracowana została Strategia DPW do 2023 r., która wyznacza nowe cele działalności. Jednym z kluczowych aspektów poszerzonej aktywności będzie stały monitoring najważniejszych z punku widzenia regionów Polski Wschodniej polityk europejskich. Pozwoli to regionom na bieżąco reagować na procesy legislacyjne toczące się w instytucjach europejskich. Jednocześnie do celów działalności DPW będzie należało dalsze pogłębianie współpracy zarówno z instytucjami europejskimi, jak też z podmiotami regionalnymi, m.in. w zakresie wsparcia przy poszukiwaniu partnerów do projektów międzynarodowych i pozyskiwania źródeł finansowania dostępnych bezpośrednio z poziomu unijnego. DPW będzie również aktywnie wspierać przedsiębiorców z Polski Wschodniej zapewniając powierzchnię wystawienniczą podczas wybranych wydarzeń targowych, ważnych dla regionalnych przedsiębiorców. Oprócz aktywności merytorycznej, Dom Polski Wschodniej będzie w dalszym ciągu aktywnie promować regiony Polski Wschodniej wśród przedstawicieli instytucji europejskich, Polonii belgijskiej i samych Belgów.

Kontakt: 

BIURO REGIONALNE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W BRUKSELI
E-mail: bruksela@lubelskie.pl
Tel: +32 27380224

Adres:

East Poland House
Avenue de Tervueren 48
1040 Brussels, Belgium