Zarząd Województwa jest organem wykonawczym. W skład Zarządu, liczącego pięć osób, wchodzi Marszałek jako przewodniczący, dwóch wicemarszałków oraz dwóch pozostałych członków. Członkostwa w Zarządzie Województwa nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora.

Sejmik wybiera Zarząd Województwa, w tym Marszałka (bezwzględną większością głosów ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym) i nie więcej niż 2 Wicemarszałków (na wniosek Marszałka zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym), w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Marszałek, Wicemarszałkowie i pozostali członkowie Zarządu mogą być wybrani spoza składu Sejmiku Województwa.

Zarząd wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz Sejmiku i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

  1. wykonywanie uchwał Sejmiku,
  2. gospodarowanie mieniem Województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez Województwo,
  3. przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu Województwa,
  4. przygotowywanie projektów strategii rozwoju Województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i programów wojewódzkich oraz ich wykonywanie,
  5. organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi,
  6. kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym powoływanie i odwoływanie ich kierowników,
  7. uchwalanie regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego.

Zasady i tryb działania Zarządu Województwa określa statut województwa. Po upływie kadencji Sejmiku Zarząd Województwa działa do dnia wyboru nowego Zarządu.

Marszałek Województwa organizuje pracę Zarządu i Urzędu Marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje województwo na zewnątrz. Marszałek Województwa jest kierownikiem Urzędu Marszałkowskiego, zwierzchnikiem służbowym pracowników tego urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.