Plakat doradztwa energetycznego. Na górze napis My doradzamy (kolor granatowy na białym tle) Ty oszczędzasz! (kolor biały na zielonym tle). Poniżej mężczyzna w niebieskiej koszuli z czarnym krawatem siedzący przy stole. po prawej od postaci zielone tło z grafikami przedstawiającymi linie energetyczne, panele słoneczne, oraz loga funduszy Europejskich, Ministerstwa Energii, Doradztwa Energetycznego i flaga Unii Europejskiej

Aktualności doradztwo energetyczne

 „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Projekt realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Beneficjent, Partner Wiodący) we współpracy z Partnerami na terenie całego kraju (wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie).

Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach I Osi Priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca) wraz z Ministerstwem Gospodarki (Instytucja Pośrednicząca) oraz NFOŚiGW (Partner Wiodący) wypracowało w 2014 r. Koncepcję Projektu Doradztwa Energetycznego. Projekt wpisany został przez MIiR do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Komisja Europejska doceniła współpracę oceniając Projekt Doradztwa jako uzasadniony i dobrej jakości, co umożliwia dalszą realizację założeń Projektu.

Logo doradztwa energetycznego

CEL PROJEKTU

Wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE 20/20/20.

Zgodnie z celem ogólnym Projektu wybór celów szczegółowych odpowiada obszarom, które mają podstawowe znaczenie dla wsparcia realizacji unijnego celu 20/20/20 (w przypadku Polski 20/20/15) i są adekwatne do zidentyfikowanych barier rozwoju niskoemisyjnej gospodarki oraz uwarunkowań dla konieczności wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkalnictwa, przemysłu oraz osób fizycznych, wynikającego z prawa UE i dokumentów programowych.

SZCZEGÓŁOWE CELE PROJEKTU

 1. Zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.
 2. Wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu PGN/SEAP.
 3. Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE) i OZE.

ZADANIA PROJEKTU

 • Projekt doradczy ma za zadanie wyeliminowanie zidentyfikowanych barier rozwoju niskoemisyjnej gospodarki oraz wsparcie w dążeniu do pełnej realizacji zobowiązań Polski wynikających z dyrektyw UE.
 • Wykorzystanie szablonów stosowanych w ramach inicjatywy KE do monitorowania przygotowania, wdrażania SEAP oraz monitorowania najlepszych praktyk, jak również identyfikowania projektów w zakresie efektywności energetycznej i OZE przewidzianych w strategiach adaptacji do zmian klimatu.

PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH PROJEKTU

Wdrożenie i rozwój systemu doradztwa:

 • prowadzenie badań i analiz, w tym, w szczególności analiz doświadczeń wynikających z wdrażania aktualnych programów wspierania efektywności energetycznej i OZE (NFOŚiGW, PO IiŚ 2014-2020, LIFE, RPO, HORYZONT 2020),
 • organizowanie konferencji zwiększających świadomość społeczności lokalnej na temat niskoemisyjnej gospodarki oraz inicjatywy Porozumienia Burmistrzów,
 • udział w warsztatach, seminariach organizowanych przez Biuro Porozumienia Burmistrzów i inne instytucje europejskie, dotyczących przykładów przygotowania, finansowania, wdrażania projektów w zakresie efektywności i OZE,
 • utworzenie bazy danych o dobrych praktykach.

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz działań informacyjnych:

 • szkolenia i działania informacyjne skierowane do samorządów, przedsiębiorców, w tym MŚP i społeczności lokalnej w tym osób fizycznych, z zakresu efektywności energetycznej i OZE,
 • informacja i wymiana doświadczeń z wykorzystaniem systemów informatycznych,
 • przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń energetyków gminnych.

Usługi doradcze związane z przygotowaniem PGN/SEAP:

 • promowanie wśród gmin idei posiadania planów gospodarki niskoemisyjnej oraz wskazywanie na korzyści wynikające z realizacji PGN-ów,
 • zachęcanie miast i gmin do przystępowania do Porozumienia Burmistrzów,
 • wspieranie gmin w przygotowaniu PGN/SEAP, w tym m.in. przygotowania zakresu PGN, bazy inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych,
 • identyfikacja projektów możliwych do wsparcia ze środków publicznych, w tym z funduszy UE.

Usługi doradcze związane z przygotowaniem i wdrożeniem inwestycji w zakresie EE i OZE:

 • wsparcie w zakresie weryfikowania audytów energetycznych,
 • wsparcie w zakresie wdrażania rekomendacji wynikających z audytów energetycznych,
 • wsparcie w zakresie poprawnej realizacji zamówień publicznych,
 • wsparcie w zakresie nowych wymogów KE dotyczących pomocy publicznej w sektorze energetyki,
 • wsparcie w zakresie instrumentów finansowych.

Usługi doradcze w zakresie aplikowania o środki UE:

 • informowanie o możliwych i najkorzystniejszych źródłach finansowania projektu,
 • doradztwo w zakresie montażu finansowego projektu,
 • doradztwo w zakresie stosowania wytycznych MIiR w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej o środki funduszy UE.

Usługa doradcza może być skierowana zarówno do dużego przedsiębiorcy, jak i MŚP, podmiotów będących dostawcami usług energetycznych (zgodnie z zapisem dyrektywy 2012/27), spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, państwowych jednostek terytorialnych (urzędy statystyczne, sądy, więzienia, straż pożarna, szkoły, internaty), szkół wyższych, organów władzy publicznej oraz społeczności i przedstawicieli poszczególnych grup społecznych.

Usługa doradcza może mieć formę spotkania informacyjnego, porady telefonicznej, zapytania mailowego, konsultacji, doradztwa indywidualnego, szkolenia, konferencji, czy też webinaru.

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Co to jest PGN?

Plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) mają przyczynić się do osiągnięcia celów w zakresie zmniejszenia emisji CO2, zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, zmniejszenia zużycia energii finalnej, jak również określają konkretne działania, które władze lokalne i ewentualnie sektory prywatne podejmą, aby osiągnąć te cele do 2020 roku.

Plany gospodarki niskoemisyjnej powinny obejmować cały obszar geograficzny, zarządzany przez władze lokalne oraz zawierać działania niskoemisyjne i efektywnie wykorzystujące zasoby, w tym poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie lokalnego potencjału OZE. Priorytetem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej powinno być ograniczenie końcowego zużycia energii przez podmioty zlokalizowane na terenie objętym planem.

PGN powinien swoim zakresem objąć obowiązkowo te sektory gospodarki, w których władze lokalne mają wpływ na zużycie energii, tj. w sektorze budynków użyteczności publicznej i komunalnym budownictwie mieszkaniowym, infrastrukturę techniczną, w tym oświetlenie uliczne, system ciepłowniczy oraz transport.

PGN jest dokumentem kompleksowym – oprócz działań w sektorze publicznym, powinien w jak najszerszy sposób objąć sektor prywatny, tj. współuczestnictwo podmiotów lokalnych, będących producentami lub odbiorcami energii finalnej, w tym spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, handel, usługi i przemysł, jak również transport.

W celu osiągnięcia prawidłowego opracowania, a następnie realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia na najwyższym poziomie politycznym. Wyrazem tego wsparcia jest m.in. zatwierdzenie PGN do wdrażania, w formie uchwały podjętej przez Radę Gminy.

Władze lokalne powinny również zapewnić zasoby kadrowe do obsługi PGN.

W prace nad Planem powinna w jak najszerszym stopniu zostać zaangażowana społeczność lokalna. PGN powinien zawierać opis działań  promujących i edukacyjnych  lokalną społeczność celem  zmiany postaw konsumpcyjnych końcowych użytkowników energii.

Zadaniem PGN jest  również poprawa jakości powietrza na obszarach, dla których zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska zostały opracowane programy ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK) – z uwagi na występujące na tych obszarach  przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu (w tym.in: pyłów PM 10; PM 2,5; SO2; NOx, benzo-α-pirenu).

W PGN powinny zostać określone wskaźniki, które umożliwią monitorowanie wyników w zakresie wdrożonych działań, jak i zmniejszenia emisji CO2 w odniesieniu do ustalonego przez władze lokalne roku bazowego (możliwego do inwentaryzacji).

Przedstawione w PGN działania, na które ma wpływ samorząd lokalny (gmina, związek gmin, stowarzyszenie), muszą znaleźć odzwierciedlenie w zapisach Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF). Wdrożenie przez Gminę wieloletniego planowania finansowego (i inwestycyjnego) niesie ze sobą korzyści zarówno dla samego samorządu, jak i dla mieszkańców. Spójna i kompleksowa strategia wieloletnia może przyczynić się do stałego rozwoju danego obszaru i podwyższenia stopy życiowej jego mieszkańców. Warunkiem powodzenia jest jednak szczegółowe ( w okresie 3-5 lat) planowanie możliwych do realizacji działań inwestycyjnych oraz prognoza ujmująca kilkunastoletni horyzont czasowy.

Poniżej znajdziecie Państwo skróconą Koncepcję Projektu Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” oraz powiązane dokumenty i przydatne linki.

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej.

Dyrektywa w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy.

Dyrektywa w sprawie promowania OZE.

W zakładce tej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Pytania i odpowiedzi.

Na terenie województwa lubelskiego pracuje 6 doradców energetycznych zatrudnionych w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Każdemu z doradców zostały przypisane gminy, w których będzie świadczył usługi doradcze.

Dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych – Janusz Bodziacki
Doradcy energetyczni :
tel. (+48) 81 537 16 16, (+48) 81 537 16 17
e-mail: doradztwo.energetyczne@lubelskie.pl
www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

 • Kajetan Kościk
 • Michał Jodełko 
 • Magdalena Kędra
 • Joanna Król
 • Elżbieta Kasperska
 • Monika Mulier-Gogół 

Adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Artura Grottgera 4
20-029 Lublin
tel. (+48) 81 478 14 50

Zgłaszanie nieprawidłowości i nadużyć