Dzięki informacjom uzyskanym od władz lokalnych i regionalnych na temat prac nad celami zrównoważonego rozwoju, Europejski Komitet Regionów pragnie zaprezentować, w jaki sposób wdrażają Państwo cele zrównoważonego rozwoju. Informacje te zostaną wykorzystane w celu wywarcia wpływu na przyszłą strategię UE dotyczącą celów zrównoważonego rozwoju, dla skuteczniejszego działania na rzecz podejścia terytorialnego w europejskim i krajowym procesie decyzyjnym oraz dla wsparcia działań wdrożeniowych. Przekazane przez Państwa spostrzeżenia na temat tego, co UE powinna zrobić w sprawie celów zrównoważonego rozwoju i na temat jej priorytetów w zakresie działań dotyczących celów zrównoważonego rozwoju zostaną również włączone do opinii Komitetu Regionów w sprawie zrównoważonej Europy do 2030 r., która zostanie opracowana w 2019 r. 

Badanie to przyczyni się również do realizacji szerszego programu OECD na temat: Podejście terytorialne do celów zrównoważonego rozwoju: rola, jaką miasta i regiony powinny odgrywać, aby nie pozostawiać nikogo w tylektórego celem jest wspieranie miast i regionów w promowaniu terytorialnego podejścia do celów zrównoważonego rozwoju poprzez:
– określenie ich sytuacji w stosunku do średniej krajowej i sytuacji ich odpowiedników;
– podjęcie wielopoziomowego dialogu z niższymi i wyższymi szczeblami władzy w celu wypracowania konsensusu w kwestii tego, kto i co może zrobić;  
– dzielenie się najlepszymi praktykami i wnioskami wyciągniętymi z międzynarodowych doświadczeń.

Ankieta dostępna jest w języku polskim.