Ponad 70 uczestników zgromadziły warsztaty „Umiędzynarodowienie MŚP – wpływ projektów realizowanych w ramach Interreg Europe”, które odbyły się 9 października 2018 r.  w Brukseli w ramach 16 edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Warsztaty zostały wspólnie zorganizowane przez województwo lubelskie oraz partnerów z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Chorwacji oraz Węgier.

Warsztaty stanowiły platformę dla czterech projektów realizowanych w ramach Interreg Europe i były okazją do szczegółowej prezentacji dotychczasowych wyników, osiągnięć, ale również problemów pojawiających się w trakcie realizacji. Prezentowane projekty skupiają się na działaniach mających na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji ich działalności.

Projektem z województwa lubelskiego, który został przedstawiony podczas warsztatów był projekt CLUSTERS3. Głównym celem projektu jest poprawa polityk klastrowych, będących w kompetencjach władz regionalnych. Projekt zakłada również wsparcie organizacji klastrowych w budowaniu efektywnej sieci współpracy, w przygotowaniu innowacyjnych projektów strategicznych, umożliwiających MŚP łatwiejszy dostęp do globalnych łańcuchów wartości przy jednoczesnym usprawnieniu procesu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji RIS3. Osiągnięcia projektu CLUSTER3 zostały przedstawione przez Panią Annę Kępę – koordynatora projektu z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Pozostałe projekty prezentowane podczas warsztatów to:

  • The Everywhere International SMEs (EIS) – projekt powstał w odpowiedzi na regionalną i europejską potrzebę zachęcania większej liczby MŚP do umiędzynarodowienia jako głównego filaru odbudowy po kryzysie w celu cementowania zrównoważonego wzrostu w UE;
  • COMPETE IN (Competitive territories through internationalisation: SMEs competitiveness in globalised regions) – koncentruje się na innowacyjnej roli, jaką mogą odgrywać miasta, regiony i terytoria w ułatwianiu procesów internacjonalizacji MŚP. Oznacza to zupełnie nową zmianę w kierunku nowego podejścia, które traktuje regiony i miasta jako czynniki ułatwiające proces internacjonalizacji;
  • UpGradeSME – Improving policy instruments supporting innovative SME performance – Konsorcjum UpGradeSME pracuje nad wspólną analizą i optymalizacją lokalnych i krajowych instrumentów polityki dotyczących internacjonalizacji MŚP i wsparcia eksportu. Podczas współpracy partnerzy projektu, podmioty krajowe i regionalne, ministerstwa i beneficjenci instrumentów polityki – MŚP – mają okazję do wymiany doświadczeń i uczenia się na poziomie ponadnarodowym.

Podczas warsztatów mieliśmy również okazję gościć pana Christopha Guicharda, który jest szefem zespołu ds. Internacjonalizacji Klastrów w Komisji Europejskiej (DG GROWTH) i jest w szczególności odpowiedzialny za międzynarodowe aspekty polityki klastrowej. Podczas swojego wystąpienia przedstawił statystyki dotyczące europejskich małych i średnich przedsiębiorstw i ich aktywności na rynkach zagranicznych. Z przedstawionych danych jasno wynikało, że małe i średnie przedsiębiorstwa nie są szczególnie aktywne na rynkach międzynarodowych i zachodzi konieczność ich wsparcia w procesie umiędzynarodowienia. Zaprezentował również narzędzia wdrożone przez Komisję Europejską, które mają ułatwić firmom internacjonalizacje, takie jak: Enterprise Europe Network, Program COSME, European Clusters Colaboration Platform, EU-Japan Centre for Industrial Cooperation, Business Centres w Chinach i Tajlandii czy Export Helpdesk. Więcej szczegółów dostępnych pod linkiem.

Wszyscy prelegenci bardzo wyraźnie podkreślali znaczenie realizowanych projektów w obszarze umiędzynaradawiania małych i średnich przedsiębiorstw. Zaznaczali, że są to doskonałe narzędzia wymiany dobrych praktyk i uczenia się. W ramach projektów udaje się wypracować rozwiązania stanowiące znaczne wsparcie dla lokalnych przedsiębiorstw. Podczas warsztatów nie obyło się również bez głosów krytycznych dotyczących projektów realizowanych w ramach Interreg Europe. Zwracano uwagę, że administracja zbyt wolno reaguje na potrzeby i wyzwania stojące przed firmami oraz, że zbyt wiele energii i pieniędzy jest przeznaczane na działania nie bezpośrednio związane z przedsiębiorczością, co może mieć swoje konsekwencje w ilości środków, które zostaną przeznaczone na Interreg Europe w kolejnej perspektywie finansowej. Niemniej jednak uczestnicy zgodzili się, że wciąż jest to świetne narzędzie do budowania współpracy i wzajemnego zrozumienia pomiędzy regionami Unii Europejskiej.