W swojej dorocznej ocenie sytuacji gospodarczej i społecznej państw członkowskich opublikowanym 27 lutego 2019 r. Komisja Europejska podkreśla potrzebę wspierania inwestycji, prowadzenia odpowiedzialnej polityki budżetowej oraz wdrażania dobrze zaplanowanych reform.

Raport dotyczący Polski dostępny jest tutaj. 

Obecny przegląd sytuacji w poszczególnych państwach ma miejsce w kontekście prognozowanego na 2019 r., a więc siódmy rok z rzędu, wzrostu europejskiej gospodarki, który jednak przebiega w bardziej umiarkowanym tempie. Wskaźnik zatrudnienia jest rekordowo wysoki, natomiast stopa bezrobocia rekordowo niska. Stan finansów publicznych wszędzie uległ poprawie, choć niektóre państwa wciąż borykają się z wysokim poziomem zadłużenia. Nadal utrzymują się jednak problemy. W dalszym ciągu niska jest wydajność, nasila się zjawisko starzenia się społeczeństwa, a szybkie zmiany technologiczne wywierają znaczący wpływ na rynki pracy. W niektórych państwach członkowskich rzeczywiste dochody gospodarstw domowych nadal utrzymują się na poziomie niższym niż przed kryzysem. Bezrobocie osób młodych zostało znacznie ograniczone, ale w niektórych państwach jest wciąż zbyt wysokie. W czasie coraz bardziej odczuwalnej niepewności na całym świecie niezwykle ważne jest, by państwa członkowskie UE podjęły intensywniejsze wysiłki na rzecz zwiększenia wydajności i poprawy odporności swoich gospodarek oraz zapewniły, by korzyści ze wzrostu gospodarczego czerpali wszyscy obywatele.

Jako nowy element prezentowanego pakietu Komisja inicjuje dyskusję na temat wyzwań i priorytetów inwestycyjnych w państwach członkowskich oraz przedstawia zestaw pierwszych propozycji na temat sposobu finansowania z funduszy unijnych, a w szczególności ze środków polityki spójności, projektów w ramach przyszłego okresu programowania 2021–2027. Celem jest zapewnienie większej spójności między koordynacją polityki gospodarczej a wykorzystaniem funduszy UE, które w kilku państwach członkowskich stanowią znaczącą część inwestycji publicznych. Ta nowa tematyka znajduje odzwierciedlenie w sprawozdaniach krajowych, jak również w nowym załączniku dołączonym do każdego sprawozdania krajowego, a dotyczącym możliwego wykorzystania przyszłych funduszy polityki spójności.

W ramach prezentowanego pakietu Komisja przyjęła również plan prac na 2019 r. programu wspierania reform strukturalnych.W 2019 r. w ramach tego programu 26 państw członkowskich otrzyma wsparcie techniczne w realizacji ponad 260 projektów. W latach 2017 i 2018 do wsparcia z programu wybrano łącznie ponad 290 projektów.

Sprawozdania krajowe trafią teraz do Rady, która ma je poddać dyskusji wraz z ustaleniami zawartymi w szczegółowych ocenach sytuacji. W nadchodzących miesiącach Komisja zorganizuje spotkania dwustronne z państwami członkowskimi poświęcone analizie poszczególnych sprawozdań. Wiceprzewodniczący, komisarze i służby Komisji złożą wizyty w poszczególnych państwach, by spotkać się z przedstawicielami rządów, parlamentów narodowych, partnerów społecznych i innych zainteresowanych stron i przedyskutować ustalenia zawarte w sprawozdaniach. Podczas tych wizyt przedmiotem specjalnych dyskusji będą załączniki dotyczące sposobu, w jaki przyszłe fundusze polityki spójności mogą pomóc w zaspokojeniu szczególnych potrzeb inwestycyjnych państw członkowskich.

W kwietniu państwa członkowskie mają przedłożyć swoje krajowe programy reform, które zawierają szczegółowy opis priorytetów reform krajowych, a także programy stabilności (w przypadku państw strefy euro) lub programy konwergencji (w przypadku państw nienależących do strefy euro) określające wieloletnie strategie budżetowe.

Na podstawie tych programów wiosną Komisja przedstawi propozycję nowych zaleceń dla poszczególnych krajów, których przedmiotem będą najważniejsze wyzwania na lata 2019–2020. Zalecenia te obejmą także wytyczne fiskalne, opracowane na podstawie wiosennej edycji prognozy Komisji, uwzględniającej ostateczne dane budżetowe za 2018 r., zatwierdzone przez Eurostat.

 

Źródło: Komisja Europejska