Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej przeszkód dla inwestycji na poziomie lokalnym i regionalnym

Europejski Komitet Regionów zachęca władze lokalne i regionalne do wyrażenia opinii na temat utrudnień dla inwestycji na poziomie lokalnym i regionalnym.

Ożywienie inwestycji publicznych i prywatnych w celu pobudzenia długoterminowego wzrostu gospodarczego jest jednym z priorytetów programu politycznego UE. Komisja Europejska zwróciła się do państw członkowskich o pomoc we wskazaniu przeszkód w inwestycjach, co powinno odbywać się przy udziale władz lokalnych i regionalnych.
Władze te są bowiem kluczowym inwestorem publicznym i wnoszą bardzo istotny wkład w określanie niezbędnych warunków długoterminowego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Miasta i regiony pomagają w tworzeniu lepszych warunków dla inwestycji prywatnych, zwłaszcza z punku widzenia MŚP.
W celu określenia przeszkód utrudniających inwestycje i by w pełni wykorzystać Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), Europejski Komitet Regionów (KR) zachęca wszystkich przedstawicieli miast lub regionów UE do wzięcia udziału w ankiecie pt. „Przeszkody w inwestycjach na szczeblu lokalnym i regionalnym”.

Badanie umożliwi uwzględnienie stanowiska regionów i miast w sprawie procesu europejskiego semestru , w ramach którego koordynowana jest polityka gospodarcza UE.

Wyniki ankiety zostaną uwzględnione w opinii w sprawie luk inwestycyjnych i przeszkód w inwestycjach, którą KR przedstawi Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w późniejszym okresie bieżącego roku. Umożliwi to KR-owi w szczególności przekazanie uwag na temat wdrażania EFIS i wniesienie wkładu w dialog z EBI i Komisją.

  • W ankiecie można wziąć udział do 14 lipca 2016r.
  • Ankieta dostępna tutaj,
  • Można ją wypełnić w dowolnym języku urzędowym UE.

Pytania dotyczące Platformy Monitorowania Strategii „Europa 2020″ KR-u można kierować pod adres: europe2020@cor.europa.eu

Źródło: Komitet Regionów