30 stycznia 2019 r. podczas spotkania, w którym uczestniczyło około 150 przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, dokonano oficjalnego otwarcia przygotowań do Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2019.

W dniach 7 – 10 października 2019 roku odbędzie się 17. edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, której hasłem przewodnim będzie: „Regiony i miasta filarami przyszłej Unii Europejskiej”. Wydarzenie stanie się kluczową platformą do gromadzenia i przedstawiania poglądów, konkretnych osiągnięć oraz oczekiwań europejskich regionów i miast przed Parlamentem Europejskim (który zostanie wybrany na nowo w tym roku), a także w nowo utworzonym Kolegium Komisji Europejskiej. Wydarzenie będzie wyjątkową okazją do wykazanie dlaczego regiony i miasta muszą nadal być filarami przyszłości UE oraz w jaki sposób polityka spójności przyczyniła się i nadal przyczynia się do inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu w UE.

Priorytety tematyczne tegorocznego wydarzenia zostały określone za pomocą publicznych konsultacji (2 634 respondentów). Wyniki badania wskazują na wyraźne zainteresowanie uczestnictwem i organizowaniem sesji podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, szczególnie w odniesieniu do trzech pierwszych zagadnień:

  • Przyszłość UE i rola regionów i miast;
  • Europa bliżej obywateli;
  • Ekologiczna Europa;
  • Europa bardziej zintegrowana społecznie;
  • Inteligenta Europa;
  • Lepiej połączona Europa.

W świetle tych zagadnień, Europejski Komitet Regionów i Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej poszukują obecnie partnerów do współorganizacji wydarzeń. Termin składania wniosków o udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast upływa 29 marca bieżącego roku. Konsorcja zgłaszające chęć organizacji imprezy muszą zrzeszać od 4 do 10 partnerów, reprezentujących przynajmniej 4 różne państwa. Więcej informacji na stronie: europa.eu.

Przygotowania do październikowego Tygodnia Regionów i Miast zbiegły się publikacją  przez Komisję Europejską dokumentu otwierającego debatę na temat stworzenia bardziej zrównoważonej Europy do 2030 r. Oublikowany dokument został zapowiedziany jako działanie następcze po wygłoszonym przez przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera orędziu o stanie Unii 2017 i odzwierciedla zdecydowane zaangażowanie UE w osiąganie określonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych celów zrównoważonego rozwoju, w tym porozumienia klimatycznego z Paryża. W dokumencie Komisja analizuje skalę wyzwań dla Europy i przedstawia przykładowe scenariusze dotyczące przyszłości. Komisja pragnie przeprowadzić debatę o tym, w jaki sposób można osiągnąć te cele do roku 2030 i w jaki sposób Unia Europejska może najlepiej się do tego przyczynić. W scenariuszach zwraca się uwagę na to, co już osiągnięto w ostatnich latach i co jeszcze należy zrobić, jeżeli UE i świat mają zapewnić zrównoważoną przyszłość dla dobra obywateli.

W opublikowanym dzisiaj dokumencie otwierającym debatę kładzie się nacisk na kluczowe podstawy polityki w związku z przejściem na zrównoważony rozwój, m.in. na odejście od gospodarki linearnej i stosowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, poprawę nierównowagi istniejącej w naszym systemie żywnościowym, dostosowanie naszych zasobów energii, budynków i mobilności do przyszłych wyzwań oraz zapewnienie, aby przejście to było sprawiedliwe, aby nikt nie został w tyle i aby nie pominięto żadnego miejsca. W dokumencie omówiono czynniki horyzontalne, które muszą mieć decydujące znaczenie dla przejścia na zrównoważony rozwój. Są to m.in. edukacja, nauka, technologia, badania naukowe i innowacje oraz digitalizacja; finansowanie, polityka cenowa, opodatkowanie i konkurencja; odpowiedzialne prowadzenie działalności gospodarczej, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i nowe modele biznesowe; otwarta i oparta na zasadach wymiana handlowa; sprawowanie rządów i zapewnienie spójności polityki na wszystkich szczeblach. Na końcu dokumentu podkreślono znaczenie wytyczania drogi dla przejścia na zrównoważony rozwój na świecie, gdyż nasza polityka będzie miała tylko ograniczony wpływ na planetę, jeżeli pozostali zdecydują się podążać w przeciwnym kierunku.

Przedstawiony dzisiaj dokument zakłada trzy scenariusze skłaniające do debaty o tym, w jaki sposób osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju w UE. Te trzy scenariusze ilustrują różne koncepcje oraz mają za zadanie skłonić do debaty i refleksji. Ostateczny rezultat będzie prawdopodobnie stanowił kombinację elementów wszystkich scenariuszy. Trzy scenariusze:

  1. Nadrzędna strategia UE w zakresie celów zrównoważonego rozwoju, aby kierować działaniami UE i jej państw członkowskich.
  2. Kontynuacja włączania przez Komisję celów zrównoważonego rozwoju do wszystkich istotnych polityk UE, bez egzekwowania działań od państw członkowskich.
  3. Większy nacisk na działania zewnętrzne przy jednoczesnej konsolidacji obecnych ambicji w zakresie zrównoważonego rozwoju na szczeblu UE.