Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) informujemy, iż:

Administrator danych Województwo Lubelskie, w imieniu, którego działają jego organy i przedstawiciele: Zarząd Województwa Lubelskiego, Sejmik Województwa Lubelskiego a także Marszałek Województwa jako kierownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 81 44 16 600, fax: 81 44 16 602, e-mail: info@lubelskie.pl, www.lubelskie.pl
Inspektor Ochrony Danych W sprawach przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod@lubelskie.pl, pozostałe dane kontaktowe takie jak powyżej.
Cel przetwarzania danych Województwo Lubelskie przetwarza dane w celu rozpatrzenia wniosków, załatwienia spraw, które leżą w kompetencjach Samorządu Województwa Lubelskiego.
Podstawy przetwarzania Realizujemy zadania publiczne o charakterze wojewódzkim, zgodnie z przepisami prawa: ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, innymi szczególnymi przepisami prawa, statutem Województwa.

Dane osobowe przetwarzamy, ponieważ:

  • wykonujemy obowiązki prawne (art. 6. ust. 1 lit. c RODO);
  • wykonujemy zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przyznanej Województwu (art. 6. ust. 1 lit. e RODO);
  • wykonujemy zobowiązania umowne (art. 6. ust. 1 lit. b RODO);
  • osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Odbiorcy danych W określonych sytuacjach dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom. W przypadku innych organów administracji publicznej podstawą przekazywania będą właściwe dla danej sytuacji przepisy prawa.

Ponadto odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, podmioty zewnętrzne świadczące umowy wsparcia i serwisu dla Urzędu.

W zakresie stanowiącym informację publiczną dane mogą być ujawniane zainteresowanym taką informacją lub opublikowane w BIP.

Okres przetwarzania Dane osobowe będą przechowywane przez okres, który będzie indywidualny w zależności od rodzaju sprawy, której dane osobowe będą dotyczyć. Okres przechowywania wynikał będzie z instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, może także wynikać ze szczególnych przepisów mających zastosowanie do załatwienia sprawy.
Prawa osoby, której dane dotyczą Osoba, której dane przetwarza Województwo Lubelskie posiada prawo:

dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacji, gdy podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

W przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma ona prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe (określają przepisy), chyba że w konkretnej sytuacji zostanie przekazana informacja, że podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych,  będzie brak możliwości realizacji sprawy czy zawarcia umowy.