Zapraszamy do rejestrowania się na warsztaty i konferencje organizowane w ramach 15 edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, która odbędzie się w dniach 9-12 października 2017 r w Brukseli. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Regiony i Miasta pracują dla lepszej przyszłości”.

Europejski Tydzień Regionów i Miast odbędzie się tuż przed publikacją Raportu Spójności i prezentacji wieloletnich ram finansowych UE na lata 2020-2026. W tej perspektywie, wydarzenie będzie idealną platformą do gromadzenia i prezentowania poglądów regionów i miast zarówno w kontekście budżetu ale i  kolejnych propozycji legislacyjnych związanych z polityką spójności i rozwoju obszarów wiejskich.

Udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast będzie okazją do debaty na ten temat i wykorzystania nurtu politycznego do przedstawienia punktu widzenia regionów i miast w kształtowaniu przyszłości Europy.

Biuro Regionalne Województwa Lubelskiego wspólnie z partnerami z Francji, Niemiec, Holandii i Belgii organizuje warsztaty „Get greener! Sharing best practices and local solutions for a green growth” (11B54) w dniu 11 października 2017 r.

Rejestracja dostępna tutaj.

Tegoroczny program warsztatów i debat Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast będzie się opierać na trzech priorytetach tematycznych:

  • Budowanie prężnych miast i regionów

Konferencje organizowanie w ramach tego tematu dotyczyć będą skutków gospodarczych i społecznych związanych z globalizacją i działań politycznych na szczeblu krajowym, unijnym, regionalnym i lokalnym. Do negatywnych aspektów tych zmian można zaliczyć  delokalizację przemysłu, utratę miejsc pracy o niskich kwalifikacjach, nowe źródła zatrudnienia, które są często oparte na usługach, niepewne i niższe wynagrodzenie. Wydarzenia w ramach tego zagadnienia będą również stanowić okazję do zaprezentowania i przedyskutowania innowacyjnych sposobów wspierania zmian, w szczególności, w taki sposób, aby europejskie miasta stały się bardziej elastyczne i inteligentne.

  • Regiony i miasta jak czynniki zmian

Konferencje organizowanie w ramach tego tematu dotyczyć będą ewentualnych dostosowań polityki regionalnej i miejskiej UE na najbliższe 5-10 lat zachęcić do bardziej ogólnych rozważań na ten temat europejskie regiony i miasta. Wydarzenia w ramach tej części umożliwią również dyskusję na temat osiągniętych dotychczas wyników wdrażania polityki spójności i ocenę korzyści jakie polityka spójności dała, w szczególności w odniesieniu do zmniejszenia dysproporcji międzyregionalnych.

  • Dzielenie się wiedzą przynosi rezultaty

W ramach tej części, władze regionalne i krajowe wdrażające programy wspierane przez strukturalne fundusze będą miały okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zarządzania programem w okresie 2014-2020. Kluczowe kwestie to rozważenie sposobów zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla beneficjentów poprzez uproszczenie, a także różne sposoby wzmocnienia instytucji i budowania zdolności administracyjnych między organami administracji na wszystkich szczeblach.