Deklaracja dostępności

1.    Wstęp deklaracji oraz nazwa podmiotu publicznego

Kancelaria Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (ul. Grottgera 4, 20‑029 Lublin, tel. 81 44 16 606, e‑mail: kancelaria.marszalka@lubelskie.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.lubelskie.pl

2.    Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

3.    Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • na stronie internetowej znajdują się dokumenty i pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • nie wszystkie elementy wizualne zawierają ścieżkę dźwiękową z napisami dla niesłyszących,
 • nie wszystkie elementy multimedialne posiadają możliwą do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie sformułowaną audiodeskrypcję i/lub przygotowaną transkrypcję,
 • mogą zdarzać się błędne opisy alternatywne zdjęć,
 • na stronie umieszczane są dokumenty od innych podmiotów, które mogą nie spełniać wymagań dostępności.

4.    Data sporządzenia deklaracji dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Przeglądu deklaracji dostępności, zgodnie z art. 11 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, dokonano w dniu 15 marca 2021 r.

5.    Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po stronie internetowej:

 • Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie,
 • Shift i Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie,
 • Spacja – zaznaczenie checkboxu w formularzu,
 • pacja lub PgDn – przewinięcie strony w dół o jeden ekran,
 • Ctrl i + – powiększenie całej zawartości strony,
 • Ctrl i – pomniejszenie całej zawartości strony,
 • Ctrl i 0 – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony,
 • Home – przejście na górę strony,
 • End – przejście na dół strony.

6.    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu w zakresie dostępności strony internetowej www.lubelskie.pl jest Piotr Wójcik; kontakt mailowy na adres piotr.wojcik@lubelskie.pl; kontakt telefoniczny: 81 44 16 623.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Koordynator do spraw dostępności w UMWL

7.    Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

8.    Dostępność architektoniczna

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zlokalizowany jest przy:

 

ul. Artura Grottgera 4, 20‑029 Lublin

Do budynku Urzędu prowadzi główne wejście od ul. Artura Grottgera oraz wejście boczne zlokalizowane z prawej strony budynku od ul. Marii Curie-Skłodowskiej. Wejście główne prowadzi przez duże przeszklone drzwi, gdzie po prawej stronie znajduje się domofon, który pozwala na przywołanie portiera. Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne są od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy). Urząd zapewnia informację na temat rozkładu poszczególnych departamentów i pomieszczeń w sposób wizualny – tablica informacyjna znajdująca się po prawej stronie od wejścia głównego oraz poprzez informację otrzymaną w Kancelarii Ogólnej (recepcja). Do Kancelarii Ogólnej należy się kierować po pokonaniu od 5 m do 7 m na wprost od wejścia głównego i kierować się na prawo. Na wprost wejścia głównego znajdują się cztery windy oraz po 1 windzie na prawo i lewo od wind usytuowanych centralnie po przejściu z holu głównego. Windy wyposażone są w przyciski opisane alfabetem Braille’a, przycisk poziomu zero (wejście główne) jest wyróżniony otoczką w odblaskowym kolorze. Windy wyposażone są również w system dźwiękowy informujący o numerze piętra. Przy windach bocznych znajdują się klatki schodowe, gdzie początek i koniec biegu schodów oznaczone są naklejonymi taśmami. Na każdej kondygnacji znajdują się 2 toalety przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, usytuowane w prawej i lewej części budynku.

Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej znajduję się na poziomie – 1 garażu, do którego wjazd zlokalizowany jest na lewo od wejścia głównego do budynku przy ul. A. Grottgera 4. Po wjeździe na parking należy nacisnąć guzik przywołujący portiera. Zaleca się, aby osoba niepełnosprawna, która chciałaby skorzystać z miejsca parkingowego na czas załatwiania sprawy w Urzędzie poinformowała o takiej konieczności pod nr tel. 81 44 16 500 co najmniej dzień wcześniej przed planowaną wizytą.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin

Do budynku przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 3 w Lublinie prowadzą dwa ciągi piesze i dojazdowe od ulicy A. Grottgera, w stronę ul. M. Curie-Skłodowskiej, oraz od ul. Lipowej, ulicą M. Curie-Skłodowskiej w stronę ul. Uniwersyteckiej. W obrębie 110 – 600 m od budynku znajdują się 3 parkingi podziemne z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście główne do budynku znajduje się od strony północnej – od strony budynku głównego Urzędu zlokalizowanego przy ul. Grottgera 4. Przy wejściu głównym zlokalizowane są oznaczone 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, w bezpośredniej bliskości podjazdu dla wózków. Po wejściu do budynku znajduje się hol wraz z portiernią. Na wprost wejścia umieszczona jest tablica informacyjna.

Z prawej strony wejścia głównego znajduje się winda osobowa obsługująca wszystkie kondygnacje budynku. Winda przeznaczona dla przemieszczania się osób w pionie, posiada jednostronne wejście. Wyposażona jest w system dźwiękowy informujący o numerze piętra.

Pomieszczenia Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych znajdują się na 4 piętrze. Po wyjściu z windy, w korytarzu po lewej stronie znajduje się sekretariat Departamentu (pokój 407, zlokalizowany po prawej stronie, mniej więcej w połowie korytarza).

Pomieszczenia Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich zlokalizowane są na 5 i 6 piętrze budynku. Na wprost wyjścia z windy znajduje się sekretariat Departamentu – pokój nr 503. Po lewej stronie (od wyjścia z windy) znajduje się punkt obsługi wniosków pokój nr 519 – gdzie przyjmowana jest korespondencja.

Na piętrach 4, 5 i 6 znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin

Główne wejście do budynku, w którym zlokalizowany jest Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, znajduje się od ul. Czechowskiej – część ulicy prowadząca od ul. Lubomelskiej w stronę Ogrodu Saskiego i ul. Długosza. Na wprost wejścia znajduje się portiernia, w której portier jest dostępny w czasie pracy Urzędu oraz po godzinach pracy. Portier udziela informacji na temat rozkładu pomieszczeń.

Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne są od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy).

W holu, po lewej stronie portierni, w pokoju nr 1 znajduje się punkt kontaktowy, gdzie można uzyskać informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia udzielanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego. Sekretariat Departamentu znajduje się na 1 piętrze budynku. Kierując się na lewo od portierni, po pokonaniu ok. 4-5 m, po prawej stronie korytarza znajduje się winda, którą można dostać się do Sekretariatu. Po wyjściu z windy należy kierować się na prawo, do pokoju nr 110, gdzie zlokalizowany jest Sekretariat Departamentu.

ul. Stefczyka 3b, 20 – 151 Lublin

Dostępność architektoniczna

Filie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

Filia w Białej Podlaskiej – ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska

Filia UMWL w Białej Podlaskiej znajduje się na 3 piętrze budynku przy ulicy Warszawskiej 14. Na parkingu przy wejściu do budynku, od strony północnej, znajdują się 2 oznaczone miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Odległość do drzwi wejściowych wynosi około 9 metrów. Dodatkowe oznakowane miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się po wschodniej stronie budynku (odległość do drzwi wejściowych około 7 metrów), po zachodniej stronie budynku (w pobliżu wejścia do budynku) i 2 miejsca na rogu północno – zachodnim budynku (odległość do drzwi wejściowych około 40 metrów).

Drzwi wejściowe do budynku są jednostronne – szerokie. Przed drzwiami są wykonane podjazdy.

Do Filii Urzędu Marszałkowskiego prowadzą schody z poręczą lub winda. Przyciski w windzie są podświetlane, wyświetlana jest też informacja z numerem piętra. W windzie jest sygnał dźwiękowy informujący o otwarciu drzwi i piętrze.

Drzwi wewnętrzne na 3 piętrze prowadzące do części budynku zajmowanego przez Filię Urzędu Marszałkowskiego są szerokie, obustronnie otwierane i znajdują się bezpośrednio obok windy.

Filia Urzędu Marszałkowskiego wyposażona jest w pętlę indukcyjną, która znajduje się w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w pokoju 319. Można też o nią pytać w sekretariacie w pokoju 316.

W budynku przy wejściu głównym na wysokim parterze zamieszczona jest tablica informacyjna dotycząca umiejscowienia pomieszczeń Filii. Informacja o godzinach pracy umieszczona jest na głównych drzwiach wejściowych na 3 piętrze. W budynku brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białej Podlaskiej

znajduje się na początku korytarza, w którym zlokalizowane są pomieszczenia Filii Urzędu (przy ul. Warszawskiej 14) – pokój 319 (III piętro). Szczegółowe dane dotyczące sposobu dotarcia do pomieszczeń Punktu Informacyjnego opisane są w punkcie dotyczącym Filii Urzędu w Białej Podlaskiej (punkt wyżej)

Filia w Chełmie – Pl. Niepodległości 1

Filia UMWL w Chełmie zlokalizowana jest na 3 piętrze w pomieszczeniach o numerach od 297 do 306 w budynku przy Placu Niepodległości 1. Przed budynkiem znajdują się 2 oznakowane miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, rozmieszczone w odległości 15 m i 25 m od wejścia do budynku.

Przed wejściem do budynku oraz w dużym holu zamieszczona jest tablica informacyjna dotycząca lokalizacji pomieszczeń Filii UMWL. Drzwi wejściowe do budynku są obustronnie otwierane. W holu jest portiernia, w której zmianowo pracują portierzy.

Do pomieszczeń Filii UMWL można wejść po schodach z poręczą lub dotrzeć windą. Przyciski w windzie mają oznaczenia w języku Braille’a. Funkcjonuje system głosowy powiadamiający o numeracji piętra, na którym zatrzymuje się winda. Toaleta dla osób niepełnosprawnych usytuowana jest w odległości ok. 17 m od Sekretariatu Filii UMWL po lewej stronie. Filia UMWL w Chełmie posiada również pętlę indukcyjną, która znajduje się w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chełmie

znajduje się na początku korytarza, w którym zlokalizowane są pomieszczenia Filii Urzędu (Plac Niepodległości 1) – pokój 297 (piętro 3). Szczegółowe dane dotyczące sposobu dotarcia do pomieszczeń Punktu Informacyjnego opisane są w punkcie dotyczącym Filii Urzędu w Chełmie (punkt powyżej).

Filia w Zamościu – ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość

Filia UMWL w Zamościu zlokalizowana jest na 3 piętrze w budynku przy ul. Partyzantów 94. Z tyłu budynku znajdują się miejsca parkingowe ogólnodostępne – brak oznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Odległość od miejsc parkingowych do budynku wynosi 10 m, od tyłu budynku nie ma podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. Podjazd dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się z przodu budynku od ulicy. Drzwi wejściowe są jednostronnie otwierane, szerokie. W holu, zamieszczona jest tablica informacyjna dotycząca rozmieszczenia pokoi i godzin pracy Filii UMWL. Do pomieszczeń prowadzą schody z poręczą lub można dojechać podjazdem. Budynek nie jest wyposażony w windę ani też urządzenia ułatwiające poruszanie się po klatce schodowej (schodołaz). Filia UMWL nie jest wyposażona w pętlę indukcyjną i domofon. Istnieje możliwość wypożyczenia pętli indukcyjnej z Punktu Informacyjnego, który mieści się w odległości ok. 3 km od budynku Filii UMWL.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zamościu

jest zlokalizowany na parterze, w budynku przy ul. Partyzantów 3 – pokój 22. Przed budynkiem wzdłuż ulicy znajdują się 2 oznakowane miejsca parkingowe, przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Odległość od miejsc parkingowych do budynku wynosi ok. 12 m w linii prostej oraz ok. 27 m idąc do budynku po podjeździe dla osób niepełnosprawnych. Ponadto dookoła budynku znajduje się wiele miejsc parkingowych, z których dojście do budynku nie zawiera barier architektonicznych, podjazd wyposażony jest w poręcze. Drzwi wejściowe są szerokie, obustronnie otwierane.

Na budynku umieszczona jest tablica wskazująca umiejscowienie punktu informacyjnego, Wewnątrz budynku w przestronnym holu, o stabilnym i równym podłożu również zamieszczona jest informacja dotycząca lokalizacji. W budynku przy wejściu znajduje się całodobowa portiernia oraz winda. Do pomieszczenia, w którym znajduje się punkt informacyjny prowadzi szeroki korytarz. Po prawej stronie korytarza, ok. 20 m od Punktu Informacyjnego znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Punkt wyposażony jest w pętlę indukcyjną.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Puławach

Zlokalizowany jest na 3 piętrze w budynku przy ul. Gen. Augusta Fieldorfa–Nila 18/19. Przed budynkiem wzdłuż ulicy znajdują się 2 oznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Odległość od miejsc parkingowych do budynku wynosi 10 m. Drzwi wejściowe są obustronnie rozsuwane, szerokie. W przestronnym holu, zamieszczona jest tablica informacyjna dotycząca rozmieszczenia pomieszczeń i godzin pracy Punktu Informacyjnego. Można dojść do niego po schodach z poręczą lub dojechać windą. Przyciski w windzie mają oznaczenia w języku Braille’a. Funkcjonuje też głosowy system powiadamiania o piętrze, na którym zatrzymuje się winda. Punkt wyposażony jest w pętlę indukcyjną i domofon. Przycisk do domofonu z głośnikiem znajduje się za budynkiem, przy tylnym wejściu do budynku. Od miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami do domofonu prowadzi chodnik bez barier usytuowany z prawej strony budynku, o długości 25 m. Na 2 piętrze, po prawej stronie korytarza, znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

9.    Obsługa osób z niepełnosprawnościami

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz w Filiach Urzędu w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu, prosimy o:

 • kontakt SMS/ MMS pod nr 661 166 190,
 • poprzez inną osobę,
 • telefonicznie pod nr 81 44 16 600 lub 661 166 190,
 • przesłanie widomości faxem pod nr 81 44 16 649,
 • przesłanie e-maila na adres: info@lubelskie.pl

Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Wcześniejsze wskazanie sprawy ułatwi i przyspieszy jej załatwienie. Urząd zapewnia możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

10. Dodatkowe informacje

 • Kancelaria Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie nie posiada aplikacji mobilnej.