Posiedzenie Komitetu Regionów

W dniu 30 czerwca 2016 r. marszałek Sławomir Sosnowski uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Komitetu Regionów. Głównym punktem obrad Komisji była debata strategiczna dotycząca zwiększenia roli władz lokalnych i regionalnych w polityce UE w zakresie unii energetycznej.

Oprócz tego dyskutowano na temat następujących opinii:

♦ Osiągnięcie światowego porozumienia w sprawie klimatu – podejście terytorialne do COP 22 w Marrakeszu.
♦ Plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym.
♦ Strategia UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia.

Marszałek Sosnowski zgłosił poprawkę do opinii dotyczącej strategii UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia, aby uwzględnić fakt, że indywidualne urządzenia grzewcze, zasilane biometanem, mogą stanowić element sieci gazowej, która dostarczałaby poszczególnym gospodarstwom domowym biometan za pomocą wydzielonej (wyspowej) sieci przesyłowej.

Oprócz tego 29 czerwca marszałek Sosnowski uczestniczył w konferencji „COP 22 – Regiony i miasta razem dla klimatu”. Konferencja ta była konsekwencją porozumienia przyjętego podczas spotkania COP 21 w Paryżu oraz stanowiła przygotowanie do kolejnego spotkania w Marrakeszu. Podczas konferencji skupiono się na praktycznych aspektach wdrażania postanowień wypracowanych w Paryżu. Uczestnicy zwrócili uwagę, że regiony i miasta są kluczowe przy wdrażaniu nowej polityki klimatycznej, gdyż to na nich będzie spoczywać ciężar wprowadzania nowych rozwiązań i dostosowań do nowych norm. W tym celu niezbędna jest pogłębiona współpraca pomiędzy władzami lokalnymi i regionalnymi a Komisją Europejską przy przygotowywaniu dyrektyw unijnych. Niezbędna jest również ocena kosztów i zysków dla przedsiębiorców z wdrażania rozwiązań gospodarki niskoemisyjnej, a władze lokalne i regionalne powinny wspierać przedsiębiorstwa wdrażające rozwiązania niskoemisyjne. Uczestnicy zwracali również uwagę na konieczność uregulowania na poziomie europejskim kwestii dotyczących energetyki prosumenckiej oraz wdrażania „zielonych” procedur przetargowych, w których premiowane byłby firmy stosujące rozwiązania niskoemisyjne.

galeriaGALERIA