11 kwietnia 2017 r. z inicjatywy Biura Regionalnego Województwa Lubelskiego w Brukseli zostało zorganizowane pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu „Kawa z Ekspertem”. Podczas spotkania uczestnicy dyskutowali na temat:  LULUCF jako narzędziu do łagodzenia zmiany klimatu, działaniach związanych z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów oraz leśnictwem w unijnych celach redukcji emisji do 2030 r. Ekspertem, który przybliżył powyższą tematykę był  Radca Adam Guibourge-Czetwertyński reprezentujący Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE.

W ostatnim czasie odnotowuje się coraz więcej sygnałów legislacyjnych na szczeblu prawa Unii Europejskiej oraz w obszarze negocjacji międzynarodowych dotyczących łagodzenia zmian klimatu i włączenia w ten system użytkowania gruntów oraz leśnictwa. Rada Europejska zatwierdziła w październiku 2014 roku cel ograniczenia wewnętrznych emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 o co najmniej 40% w porównaniu z poziomem z roku 1990. W marcu 2015 EU potwierdziła 40% cel redukcyjny, zaznaczając, iż rolnictwo oraz użytkowanie gruntów, zmiana użytkowanie gruntów oraz leśnictwo (LULUCF) zostaną włączone do celu. Sektor LULUCF miałby być osobnym sektorem poza ETS i non-ETS. W skład sektora LULUCF wchodzą: zalesianie, wylesianie, gospodarka leśna, zarządzanie gruntami uprawnymi, zarządzanie gruntami trawiastymi, grunty podmokłe.

Postrzegając sektor LULUCF jako klucz do łagodzenia zmiany klimatu, trzeba zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  1. sekwestracja dwutlenku węgla poprzez zalesianie i przyrost drewna w lasach już istniejących (zasoby leśne);
  2. zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez ograniczenie pozyskiwania drewna, wylesiania i szkód w lasach;
  3. sekwestracja dwutlenku węgla za pośrednictwem paliw odnawialnych i produktów z drewna.

Strona polska bardzo pozytywnie ocenia ideę nowego instrumentu elastyczności, który pozwala państwom członkowskim na wykorzystanie ograniczonej wielkości pochłaniania netto w kategoriach LULUCF. Uważa, że z punktu widzenia polskich interesów oraz zgodnie z Porozumieniem Paryskim rola pochłaniania CO2 przez lasy powinna być w większym stopniu uwzględniana w unijnej polityce klimatycznej. Polskie stanowisko jest wspierane głównie przez kraje z dużym udziałem terenów zalesionych (Finlandia, Słowenia). Komisja Europejska i część krajów (Niemcy) skłaniają się ku opinii, że włączenie LULUCF w cele polityki klimatycznej może zniechęcić kraje do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w innych sektorach gospodarki (przemysł, transport, efektywność energetyczna).

Prezentacja LULUCF – Dom Polski Wschodniej