Marszałek Sławomir Sosnowski 24 kwietnia 2017 r. wziął udział w Brukseli w posiedzeniu Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Europejskiego Komitetu Regionów (KR) oraz w konferencji „Zarządzanie klimatem a finanse: zaangażowanie władz lokalnych”. Podczas spotkania Komisji, w pierwszej kolejności, omówiono nowe zarządzanie unią energetyczną, finansowanie działań w związku ze zmianą klimatu i rynki energii elektrycznej. Komisarz ds. środowiska Karmenu Vella nakreślił stan prac związanych z przeglądem wdrażania polityki ochrony środowiska, a poseł do Parlamentu Europejskiego Claude Turmes poparł działania członków KR-u zmierzające do opracowania konkretnych mechanizmów wielopoziomowego zarządzania unią energetyczną. W ramach swojego planu prac Komisja ENVE zajęła się także efektywnością energetyczną budynków i polityką kosmiczną UE.

Na posiedzeniu Komisji ENVE Komisarz Karmenu Vella omówił stan prac związanych z przeglądem wdrażania polityki ochrony środowiska UE (EIR). Proces ten zainicjowano w maju 2016 r., by ustalić przyczyny niedostatecznego wdrożenia przepisów ochrony środowiska w Europie, sformułować zalecenia w sprawie ich lepszego przestrzegania i ożywić debatę polityczną w Radzie ds. Środowiska. Komisarz poinformował, że pierwsza runda dialogu na temat przeglądu wdrażania unijnej polityki ochrony środowiska odbyła się w Estonii, Belgii i na Słowacji. Wezwał przy tym KR do zachęcania państw członkowskich do włączania w ten dialog władz na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, by wspólnie uporać się z przyczynami nieskutecznego wdrażania polityki ochrony środowiska.  Zapowiedział, że jesienią tego roku w siedzibie KR-u odbędzie się inauguracja tzw. narzędzia peer-to-peer umożliwiającego państwom członkowskim oraz regionalnym i lokalnym organom ochrony środowiska wymianę wiedzy fachowej. Zaznaczył, że partnerstwa publiczno-prywatne powinny być nadal uznawane za skuteczny sposób zarządzania obszarami Natura 2000.

Komisja ENVE przyjęła projekt opinii Bruna Hranica (HR/EPL) w sprawie zarządzania unią energetyczną i pakietu dotyczącego czystej energii. Według Hranica państwom członkowskim uda się zbudować unię energetyczną tylko pod warunkiem formalnego uwzględnienia fachowej wiedzy miast i regionów w ramach planowania i sprawozdawczości. W związku z tym KR powinien być reprezentowany w Komitecie ds. Unii Energetycznej, który Komisja Europejska ma ustanowić, ponieważ znaczna część wysiłków na rzecz czystej energii będzie podejmowana na szczeblu lokalnym, na przykład poprzez budowanie nowych elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii, izolowanie budynków lub angażowanie społeczności lokalnych w tego rodzaju projekty.

Komisja ENVE przyjęła także projekt opinii w sprawie efektywności energetycznej budynków, której sprawozdawcą jest Michiel Rijsberman (NL/ALDE), członek zarządu Prowincji Flevoland. Stwierdził on: „Musimy wyznaczyć bardziej ambitne cele w zakresie efektywności energetycznej, jeśli chcemy wypełnić zobowiązania porozumienia paryskiego”. Komisja Europejska proponuje, by wyznaczyć cel zakładający zwiększenie efektywności energetycznej o 30% do 2020 r., w miejsce obecnego celu zakładającego jej zwiększenie o 27%. Natomiast Komitet uważa, że możliwe jest zwiększenie efektywności energetycznej o 40%, co pozwoliłoby ograniczyć emisje CO2 o 50% w 2030 r. w miejsce zakładanych 40%. Rijsberman wskazał, że wyższy cel w zakresie oszczędności energii pozwoliłby „zmniejszyć import gazu przez UE o 60% i stworzyć od 1,2 do 3,2 mln dodatkowych miejsc pracy w Europie”.

Członkowie przyjęli również projekt opinii Daivy Matonienė (LT/EKR) w sprawie energii odnawialnej i wewnętrznego rynku energii elektrycznej. Sprawozdawczyni opinii, która jest członkinią Rady Miasta Szawli (Šiauliai) i byłą wiceminister ds. środowiska w rządzie Litwy, powiedziała: „Musimy stworzyć sprzyjające warunki do optymalnego wykorzystania czystej energii i ustanowienia sprawnie działającego rynku energii elektrycznej. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, gdyż ma on pomóc w osiągnięciu tych celów. Komisja Europejska musi jednak zwrócić większą uwagę na rozwijanie nowych, przyjaznych dla środowiska i efektywnych energetycznie technologii”.

Członkowie Komisji ENVE wymienili także poglądy na temat dokumentu roboczego „Strategia kosmiczna dla Europy”, którego sprawozdawcą jest Andres Jaadla (EE/ALDE). Sektor kosmiczny generuje około 50 mld EUR wartości dodanej i 200 000 miejsc pracy. Sprawozdawca tej opinii podkreślił, że polityka kosmiczna zapewnia nowe możliwości miastom i regionom. Poinformował też, że Estonia, która w lipcu obejmie prezydencję UE, zorganizuje w listopadzie Tydzień Przestrzeni Kosmicznej. Jego celem będzie promowanie polityki kosmicznej i jej licznych zastosowań.

 

Źródło: Komitet Regionów