10 stycznia Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne ws. Polityki Spójności po 2020 roku. Komisja zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane polityką spójności, w tym beneficjentów programów i funduszy UE, np. organy krajowe, regionalne i lokalne, organizacje międzyrządowe i pozarządowe, instytucje akademickie, społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstwa do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i wnioskami, istotnymi dla przyszłości polityki spójności UE.

Opinie wyrażone przez zainteresowane strony w trakcie tych konsultacji zostaną uwzględnione w obecnych pracach nad przyszłymi wieloletnimi ramami finansowymi.

Równolegle do tych konsultacji Komisja rozpoczyna szereg innych konsultacji publicznych obejmujących pełne spektrum przyszłych funduszy UE w następujących obszarach: spójność; inwestycje, badania i innowacje, MŚP i jednolity rynek; migracja; bezpieczeństwo; infrastruktura strategiczna; wartości i mobilność.

Aby wziąć udział w konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online. W celu umożliwienia Komisji jak najlepszego zrozumienia przedstawionego stanowiska zachęcamy do rozwijania odpowiedzi w polach tekstowych przewidzianych do tego celu. Kwestionariusz jest dostępny w języku polskim. Konsultacje trwają do 8 marca 2018 r.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.