Rola i znaczenie transportu kolejowego w regionach Europy. Budowanie efektywnych regionalnych systemów transportowych opartych na kolei

 

Konferencja organizowana jest w ramach Europejskiego Roku Kolei, którego głównym celem jest zachęcanie do podejmowania przez Unię, państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne oraz inne organizacje wysiłków na rzecz zwiększania udziału kolejowego transportu pasażerskiego i towarowego w europejskim transporcie.

Europejski Rok Kolei jest wyjątkową okazją do współpracy z Parlamentem Europejskim, Radą, państwami członkowskimi, władzami lokalnymi i regionalnymi, sektorem kolejowym, społeczeństwem obywatelskim i innymi zainteresowanymi stronami, a także z różnymi dyrekcjami generalnymi Komisji Europejskiej.

Do połowy 2022 r. szereg imprez, kampanii i inicjatyw promuje kolej jako zrównoważony, innowacyjny i bezpieczny sposób transportu. Wydarzenia te podkreślą korzyści dla ludzi, gospodarki i klimatu. Zwracają również uwagę na kwestie, które należy jeszcze rozwiązać, aby stworzyć prawdziwy jednolity europejski obszar kolejowy bez granic.

W związku z powyższym oraz trwającymi w polskich samorządach przygotowaniami do opracowania kompleksowych planów transportu na poziomie regionalnym na lata 2021-2027, które będą podstawą do ubiegania się o fundusze unijne w obecnej perspektywie finansowej, Przedstawicielstwo PKP w Belgii oraz Marszałkowie Polski Wschodniej zaproponowali  organizację konferencji, której tematem będzie rola i znaczenie transportu kolejowego w regionach, w tym najlepsze praktyki budowania efektywnych regionalnych systemów transportowych w oparciu o zrównoważone ich formy jaką jest właśnie kolej.

Eksperci Komisji Europejskiej, samorządowcy z Polski i zagranicy, przedstawiciele sektora kolejowego (zarządcy infrastruktury kolejowej, przewoźnicy)  podzielą się z uczestnikami swoim doświadczeniem, a przede wszystkim najlepszymi praktykami i know-how w zakresie efektywnego planowania, organizacji i rozwoju ruchu kolejowego w ujęciu regionalnym włączając w to szeroko rozumiane nowoczesne rozwiązania skierowane do klientów kolei ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji, zintegrowanych systemów biletowych, mikro mobilności i usług door2door.

Konferencja będzie również okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, dyskusji na temat największych wyzwań w sektorze transportu (koniecznej redukcji emisji CO2 i przechodzenia na jego zrównoważone formy), a także przedstawienia planów rozwoju kolei w przyszłości zarówno w Polsce Wschodniej, jak i Europie w oparciu o unijne cele ujęte w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i Europejskiej Strategii Inteligentnej i Zrównoważonej Mobilności.

Konferencja będzie skierowana do przedstawicieli władz samorządowych szczebla regionalnego, powiatowego i gminnego, ekspertów zajmujących się transportem publicznym w instytucjach unijnych i  publicznych, stowarzyszeń mających w kompetencjach działania związane z przewozem pasażerskim, zarządców infrastruktury kolejowej oraz przedsiębiorstw związanych z branżą logistyczną.

Konferencja zostanie podzielona na dwa panele tematyczne moderowane w formie dyskusji: 1) Rola i znaczenie kolei w regionach, budowanie efektywnych regionalnych systemów transportowych w oparciu o kolej oraz 2) Doświadczenie użytkownika (customer experience) – czyli podnoszenie jakości i atrakcyjności usług w sektorze kolejowym, poprzez innowacje, cyfryzacje, usługi door2door etc. Wydarzenie zorganizowane będzie on-line. Rejestracja odbywa się do 15 listopada pod adresem info@eastpoland.eu. 

Program konferencji

 

Bruksela, 17 listopada 2021 r.

  

Moderator: Libor Lochman – Deputy Executive Director at CER

 10:00 – 10.30 Otwarcie konferencji

Apostolos Tzitzikostas – Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów

Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego (Polska)

Przemówienie otwierające: Elżbieta Łukaniuk – Członek Gabinetu Komisarz ds. Transportu, Komisja Europejska

10:30 – 11:30 Rola i znaczenie transportu kolejowego w regionach. Budowa efektywnego regionalnego systemu transportowego opartego na kolei

Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego

Marco Marsilio – Prezydent Regionu Abruzzo

Marek Olbryś – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Maciej Lignowski – Prezes Zarządu PKP SKM

Mirosław Dybowski – Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska

11:30 – 11:45 Pytania i odpowiedzi

11:45 – 12:45 Innowacyjny, zorientowany na klienta transport kolejowy w regionach europejskich

Ekkehard Allinger-Csollich – Kierownik Działu Planowanie Mobilności, Tyrol

Rebecca van der Horst  – Menadżer w NS Stations

Alberto Mazzola – Dyrektor Wykonawczy CER

Krzysztof Golubiewski – Członek Zarządu PKP SA

Katarzyna Szyszko – Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu, Komisja Europejska

12:45 – 13:00 Pytania i odpowiedzi

13:00 – 13.05 Podsumowanie konferencji