Zarząd Województwa Lubelskiego  zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu  Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku. Działając na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4, art. 12  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), oraz art. 6 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006…

Czytaj więcej

Na podstawie Uchwały Nr CXCIV/3637/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 13 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi…

Czytaj więcej

Konkurs Small Grant Scheme (SGS) stanowi część Programu „Badania stosowane”, finansowanego z Funduszy Norweskich i EOG. Celem programu jest wsparcie polskich kobiet naukowców w tych dziedzinach nauki, gdzie udział kobiet jest najmniejszy, w szczególności w stosowanych naukach technicznych. Nabór wniosków będzie trwał do 11 grudnia 2020 roku. Dofinansowanie mogą uzyskać dwuletnie projekty badawcze w zakresie takich…

Czytaj więcej

PARP we współpracy z NCBR uruchomił XXIII edycję konkursu Polski Produkt Przyszłości. Współczesny szybko zmieniający się świat nie może obyć się bez innowacyjnych produktów i nowatorskich technologii. A ich twórcy ponownie mogą powalczyć o nagrody finansowane z UE. Aż 600 tys. zł czeka na zwycięzców XXIII edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, organizowanego przez Polską Agencję…

Czytaj więcej

Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego informuje o konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie od 15 września 2020 r. do 15 października 2020 r.: osobiście w Kancelarii…

Czytaj więcej

Inwestycje w działania wspierające transformację przemysłową ku zielonej gospodarce, to jedno z wyzwań na poziomie światowym. 16 września br. roku odbędzie się konferencja on-line pt. „Bardziej zielone MŚP dla stabilnego środowiska. Instrumenty polityki w celu wsparcia niskoemisyjnej transformacji gospodarczej Europy Środkowej”, przedstawiająca rezultaty projektu FIRECE. Projekt FIRECE, w którym Województwo Lubelskie jest od 3 lat…

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji uchwał Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 16 czerwca 2020 r. podejmując uchwałę Nr CLVI/2976/2020, skierował do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projekt: Uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi…

Czytaj więcej

KOMUNIKAT z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zakończenia naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020   Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) informuje, że w dniu 29 lipca 2020 r. o godz. 22:00 został zakończony nabór…

Czytaj więcej

 „Konkurs – Sport Wspieranie 2020” – rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania. Dnia 28 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr CLXXI/3266/2020 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Parafialna Orkiestra Dęta Szastarka złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Cykl koncertów Parafialnej Orkiestry Dętej Szastarka, które realizowane będzie od dnia 20 sierpnia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2020 r. wyraził zgodę na zlecenie tego zadania w kwocie 3.900,00 zł.…

Czytaj więcej

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej Informacja w przedmiocie konsultacji: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, realizując podjętą przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 21 lipca 2020 r. uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubelskiego w: Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie połączonego ze Szkołą Policealną Pracowników Służb Społecznych im. Andrzeja Bączkowskiego w Lublinie, ul. Sulisławicka 7, 20 – 360 Lublin. Dokumenty dotyczące ogłoszenia konkursu, dostępne także dla osób korzystających z…

Czytaj więcej