KOMUNIKAT z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zakończenia naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020   Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) informuje, że w dniu 29 lipca 2020 r. o godz. 22:00 został zakończony nabór…

Czytaj więcej

 „Konkurs – Sport Wspieranie 2020” – rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania. Dnia 28 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr CLXXI/3266/2020 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Parafialna Orkiestra Dęta Szastarka złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Cykl koncertów Parafialnej Orkiestry Dętej Szastarka, które realizowane będzie od dnia 20 sierpnia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2020 r. wyraził zgodę na zlecenie tego zadania w kwocie 3.900,00 zł.…

Czytaj więcej

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej Informacja w przedmiocie konsultacji: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, realizując podjętą przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 21 lipca 2020 r. uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubelskiego w: Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie połączonego ze Szkołą Policealną Pracowników Służb Społecznych im. Andrzeja Bączkowskiego w Lublinie, ul. Sulisławicka 7, 20 – 360 Lublin. Dokumenty dotyczące ogłoszenia konkursu, dostępne także dla osób korzystających z…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Jazzowe w Białej Podlaskiej złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: 13 Biała Blues Festival, które realizowane będzie od dnia 10 sierpnia 2020 r. do dnia 15 października 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2020 r. wyraził zgodę na zlecenie tego zadania w kwocie 6.000,00 zł.…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego wprowadzającej ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw na terenie województwa lubelskiego.  Uwagi i wnioski, które zostaną rozpatrzone w ramach opracowania projektu uchwały mogą być wnoszone w terminie od 10 lipca 2020 r.…

Czytaj więcej

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury zamieszczone są terminy egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym. Link do strony Ministerstwa Infrastruktury Egzaminy dla kandydatów z województwa lubelskiego odbędą się w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. Równa 19/21, w dniach 4 – 6 września 2020 r.…

Czytaj więcej

Projekt „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem uczestnictwa JST w projekcie „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim” w dniu 19 czerwca 2020 r. Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała do udziału następujące Jednostki Samorządu Terytorialnego:…

Czytaj więcej

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 zaprasza młodzież mieszkającą na obszarze Programu do wzięcia udziału w transgranicznym konkursie internetowym z okazji Dnia Współpracy Europejskiej 2020 (ECDay). Zadanie ochrony naszej planety ma dziś kluczowe znaczenie i dlatego hasłem konkursu  jest “TOGETHER FOR GREENER TOMORROW!”. Celem jest zaangażowanie młodzieży z przygranicznych obszarów Polski, Białorusi i Ukrainy w promowanie…

Czytaj więcej

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa w formie wspierania w 2020 r. Termin składania ofert upływa 17 lipca 2020 r. 23 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CLVIII/3028/2020 ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w dziedzinie wspierania turystyki i krajoznawstwa…

Czytaj więcej

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r.…

Czytaj więcej