Dziewiątego sierpnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął i skierował do opiniowania projekty „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2028” (WPGO 2028) wraz z Planem inwestycyjnym oraz „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2023-2032” (PUWZA 2023-2032). Projekty stanowią aktualizację dokumentów przyjętych w 2016 r. Określają one cele i kierunki działań…

czytaj więcej

Trwają konsultacje z właściwymi terytorialnie jednostkami samorządu terytorialnego (obszar województwa lubelskiego) oraz innymi jednostkami administracji publicznej, uczelniami, organizacjami przedsiębiorców oraz organizacjami pozarządowymi projektu dokumentu pn. „Program Działań na Rzecz Rozwoju Cyfrowego Województwa Lubelskiego do 2030 roku”. Szczegółowe informacje nt. Programu Działań na Rzecz Rozwoju Cyfrowego Województwa Lubelskiego do 2030 (link otwiera się w nowym oknie)

czytaj więcej

Załącznik zawiera Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020   Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian w RPO WL na lata 2014-2020 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu…

czytaj więcej

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury podane są terminy egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem. Egzaminy dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów właściwych miejscowo Marszałkowi Województwa Lubelskiego odbędą się w dniach 2 – 4 września 2022 r.…

czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 11 maja 2022 r. podejmując uchwałę nr CCCLXIII/6287/2022 skierował projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubelskiego do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z innymi podmiotami, w tym w szczególności samorządami uczniowskimi i samorządami…

czytaj więcej

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa został rozstrzygnięty.   W dniu 21 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w uchwale nr CCCLXXIII/6464/2022 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa z terminem realizacji…

czytaj więcej

 „KONKURS – SPORT 2022” – rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspieraniai upowszechniania kultury fizycznej.  W dniu 17 maja 2022 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w uchwale nr CCCLXIV/6292/2022 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z terminem realizacji…

czytaj więcej

Informacja w przedmiocie konsultacji: Na podstawie uchwały nr CCCLXIII/6287/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubelskiego rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, w tym w szczególności samorządami uczniowskimi i samorządami studenckimi. Przedmiot konsultacji Konsultacjom…

czytaj więcej

II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania  turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku. Dnia 4 maja 2022 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CCCLXI/6248/2022 ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki  i krajoznawstwa z terminem realizacji od…

czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin składania wniosków: od dnia 07.04.2022 r. do dnia 29.04.2022 r. Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy jest Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul.…

czytaj więcej

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła możliwość składania ofert na realizację zadania publicznego zmniejszającego skutki kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy. Oferty można składać do wyczerpania środków a łączny budżet uruchomionej pierwszej transzy to 10 mln zł. Dodatkowo zlecanie zadań organizacjom pozarządowym będzie mogło odbywać się bez otwartego konkursu ofert dzięki uchwalonej…

czytaj więcej

 „KONKURS – TURYSTYKA 2022” otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa został rozstrzygnięty.   W dniu 8 marca 2022 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w uchwale nr  CCCXLIII/5995/2022 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa…

czytaj więcej