Regulamin przyznawania nagrody za działalność w sektorze pozarządowym ,,Nagroda Trzeciego Sektora” przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego Postanowienia ogólne Nagroda przyznawana jest przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego na podstawie nadesłanego, wypełnionego wniosku przez inny podmiot niż wnioskowany. Organizatorem konkursu jest: – Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. DO POBRANIA Regulamin nagród Trzeciego Sektora…

Czytaj więcej

Rozpoczęcie konsultacji projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Stowarzyszenie Pisarzy Polskich złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Wydawnictwo tomu: „Gdy się diabeł zestarzeje. Antologia Współczesnego dramatu lubelskiego” pod redakcją Zbigniewa Włodzimierza Fronczka, które realizowane będzie od dnia 27 września 2019 r. do dnia 22 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 3 września…

Czytaj więcej

Załącznik zawiera Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego. Załącznik

Czytaj więcej

Załączniki zawierają:  Załącznik nr 1: Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu zmiany Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego Załącznik nr 2: Program Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego  

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Bliżej Siebie” promocją twórczości literackiej, artystycznej i kulturowej osób niepełnosprawnych, które realizowane będzie od dnia 16 września 2019 r. do dnia 13 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w…

Czytaj więcej

W dniu 2 września 2019 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020″ oraz „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”. Celem programów jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim. Program stypendialny „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020″ skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów…

Czytaj więcej

Sejmik Województwa Lubelskiego w drodze uchwały na nowo określa Obszar Chronionego Krajobrazu (OChK) „Pradolina Wieprza”, w tym jego położenie i  granice, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy obowiązujące na terenie OChK. Zachęcamy organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do zaopiniowania projektu uchwały. Konsultacje w tej sprawie będą trwać od 2 września  2019 r.…

Czytaj więcej

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy (RKG), w którym można otrzymać dotację  (w kwocie 8 500 PLN) na projekty w miejscowościach do 20 000 mieszkańców. Czym jest RKG? To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Towarzystwo Inicjatyw Własnych „Inspiracje” z siedzibą w Puławach złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Wydawnictwo okolicznościowe – jubileusz 60-lecia Klubu Twórców Ludowych w Puławach, które realizowane będzie od dnia 9 września 2019 r. do dnia 2 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia…

Czytaj więcej

Konsultacje ws projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie cywilnoprawnych należności pieniężnych przypadających Województwu Lubelskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg. Szczegóły i niezbędne załączniki…

Czytaj więcej

Na podstawie uchwały Nr LXIII/1451/2019  Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz z reprezentatywnymi…

Czytaj więcej