Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo” złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Małochwiejski Jarmark” organizacja obchodów 600 lecia istnienia wsi Małochwiej, które realizowane będzie od dnia 8 sierpnia 2019 r. do dnia 12 września 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2019 r. wyraził…

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich przez mieszkańców Województwa Lubelskiego, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 14 maja 2019 r. podejmując uchwałę Nr XL/948/2019 skierował do konsultacji z…

Czytaj więcej

Na podstawie Uchwały Nr LIV/1281/2019 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w województwie lubelskim na lata 2019 – 2022”, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego UMWL w Lublinie uprzejmie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.…

Czytaj więcej

Zapraszamy przedsiębiorców z województwa lubelskiego do udziału w naborze na misję gospodarczą połączoną z udziałem w międzynarodowych Targach DLD Tel Aviv Innovation Festival 2019 w Tel Awiwie, Izrael, 17-20 września 2019 r. Współorganizatorem misji jest ośrodek Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju, który jest odpowiedzialny za zorganizowanie spotkań B2B z zagranicznymi partnerami sektora IT. Ogłoszenie o naborze skierowane jest…

Czytaj więcej

Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego poddaje konsultacjom projekt uchwały Sejmiku Województwa  Lubelskiego w sprawie zmiany  Statutu Województwa Lubelskiego. Działając na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Województwa Lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 4029, z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 11 kwietnia 2019 r. podejmując uchwałę Nr XXXVI/861/2019 skierował do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Konsultacje przeprowadzone…

Czytaj więcej

Lista przedsiębiorców z województwa lubelskiego zakwalifikowanych w naborze uzupełniającym do udziału w misji gospodarczej połączonej z udziałem w międzynarodowych Targach Mody „Modefabriek – Amsterdam Fashion Trade Event” w Amsterdamie, w dniach 7-10 lipca 2019 r.    Usługi Ogólnobudowlane ARTBUD Alicja Wąsik Viqana Alicja Wąsik UbioręCię.pl Stylistka Monika Wilkołaska  

Czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022” (PGO 2022). Zmiana dotyczy nadania Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Korczowie (ZZO) statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu Południowego w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Przypomnijmy, że „Plan gospodarki odpadami…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. DO POBRANIA Ogłoszenie Uchwała ZWL Muzeum Nadwiślańskie kwestionariusz osobowy-MNKD Oświadczenie o stanie zdrowia Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych Oświadczenie o braku wyroku sądu Oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji kier Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych os        …

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na…

Czytaj więcej

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z Planem podanym przez Ministerstwo Infrastruktury egzamin weryfikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania tramwajem na 2019 rok odbędzie się 31 sierpnia i 1 września 2019 r. w WORD w Warszawie. W celu zakwalifikowania…

Czytaj więcej

Lista przedsiębiorców z województwa lubelskiego zakwalifikowanych do udziału w misji gospodarczej połączonej z udziałem w międzynarodowych Targach Mody „Modefabriek – Amsterdam Fashion Trade Event” w Amsterdamie, w dniach 7-10 lipca 2019 r.    Bialcon S.A. Tanitex Warszawa Krzysztof Głębocki Małgorzata Wydra sibysi.pl Agata Pietras Feedback Innovations sp. z.o.o

Czytaj więcej