„Konkurs – Sport Powierzenie 2021” – rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia. Dnia 19 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr CCXXVI/4126/2021 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury…

Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania w 2021 r. Termin składania ofert upływa 11 lutego 2021 r. o godzinie 15:30:00. Dnia 19 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CCXXVI/4125/2021 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania…

Czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, że w ramach tzw. funduszy norweskich ruszył II nabór  w Programie Edukacja.  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Programu “Edukacja” zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym.  Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach 4 komponentów: Profesjonalny rozwój kadry Mobilność w szkolnictwie wyższym Współpraca instytucjonalna – kształcenie zawodowe Współpraca instytucjonalna   Całkowita…

Czytaj więcej

Zakończyły się konsultacje nowego projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej”). Ich przebieg oraz rezultaty zostały przedstawione w przyjętych przez Zarząd Województwa Lubelskiego sprawozdaniach. Przypomnijmy, że uchwałę w sprawie przyjęcia i skierowania do opiniowania ww. projektu Zarząd…

Czytaj więcej

W okresie od 14 do 31 stycznia 2021 roku, odbędzie się nabór wniosków o przyznanie Studenckich Stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego. Wnioski można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie lub przesyłać listownie drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin. O przyznanie stypendium może…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 5 stycznia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 4 marca 2021 r. do 17 grudnia 2021 r. Wsparcie zadań publicznych dotyczy: organizowania i udziału w festiwalach, koncertach, jubileuszach, warsztatach, plenerach, wystawach,…

Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania w 2021 r. Termin składania ofert upływa 15 stycznia 2021 r. o godzinie 15:30:00. Dnia 22 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CCXVIII/4004/2020 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i…

Czytaj więcej

Informujemy, że w odpowiedzi na prośby potencjalnych wnioskodawców oraz w związku z pandemią koronawirusa Minister Klimatu i Środowiska podjął decyzję  o przedłużeniu terminów zakończenia naborów wniosków o dofinansowanie projektów ogłoszonych w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.  Terminy zakończenia naborów zostały przesunięte zgodnie z poniższym harmonogramem: Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka)…

Czytaj więcej

Informujemy, że dostępny jest nabór na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele finansowanym w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG. Budżet konkursu to blisko 10,5 mln euro. O dotacje mogą się starać m.in.: stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. Kwoty alokacji na poszczególne obszary wsparcia: •    Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy…

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie Podstawa prawna konsultacji ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 1057); ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U.…

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie Podstawa prawna konsultacji ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 1057); ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach…

Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia w 2021 r. Termin składania ofert upływa 8 stycznia 2021 r. o godzinie 15:30:00. Dnia 15 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CCXIV/3949/2020 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania…

Czytaj więcej