Nagrody przyznawane są we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki o istotnym znaczeniu dla rozwoju działalności kulturalnej Województwa Lubelskiego, w szczególności: w dziedzinie twórczości artystycznej, za popularyzację i upowszechnianie kultury, za ochronę dóbr kultury, za pielęgnowanie i ochronę tradycji regionu, za całokształt działalności kulturalnej, z okazji jubileuszy zawodowych i twórczych. Od 2021 roku obowiązują nowe zasady regulaminowe dotyczące przyznawania nagród. 

Przy ocenie osiągnięć kandydata do nagrody bierze się pod uwagę charakter jego dokonań i ich znaczenie dla kultury lub rangę osiągnięć w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania lub ochrony kultury, a w szczególności wkład w rozwój kultury Województwa Lubelskiego, promowanie regionu w Polsce i poza granicami, a także przyczynianie się do rozwoju życia kulturalnego i kształtowania tożsamości regionalnej. 

Nagrody mogą być indywidualne lub zbiorowe. Nagrody mogą mieć formę finansową, rzeczową lub honorową. Nagrody indywidualne przyznawane są – w formie nagród finansowych lub honorowych osobom fizycznym. Nagrody zbiorowe przyznawane są – w formie nagród finansowych, rzeczowych lub honorowych osobom prawnym oraz innym podmiotom, w tym zespołom i jednostkom organizacyjnym. 

Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie nagród są: organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie kultury i sztuki, państwowe i samorządowe instytucje kultury, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych, których statutową działalność obejmują zadania w zakresie kultury i sztuki, inne podmioty, których statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztuki. 

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury określa uchwała nr XX/268/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 marca 2012 r. zmieniona uchwałą nr XI/163/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 października 2015 r. oraz uchwałą nr XXII/375/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. 

Wnioski w sprawie przyznania nagród składane są w ciągu całego roku budżetowego, jednak nie później niż w terminie do dnia 31 października na dany rok budżetowy. W szczególnych przypadkach Zarząd Województwa Lubelskiego może rozpatrzeć wniosek złożony w terminie do dnia 30 listopada na dany rok budżetowy. 

Wszelkie informacje dotyczące Nagrody można uzyskać pod numerem 81 4416717 oraz w pokoju 541 w Departamencie Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie (tel. 81 4416705) a wnioski należy wysyłać pod adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin. 

Do pobrania: 

Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

UCHWAŁA NR XXIII/385/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 r. 

UCHWAŁA NR XI/163/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 30 października 2015 r. 

UCHWAŁA NR XXII/375/2021 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 21 grudnia 2020 r.