Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego informuje o możliwości ubiegania się o Nagrody Kulturalne Województwa Lubelskiego. Nagrody przyznawane są we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki o istotnym znaczeniu dla rozwoju działalności kulturalnej Województwa Lubelskiego, w szczególności: w dziedzinie twórczości artystycznej, za popularyzację  i upowszechnianie kultury, za ochronę dóbr kultury, za pielęgnowanie i ochronę  tradycji regionu, za całokształt działalności kulturalnej, z okazji jubileuszy zawodowych i twórczych.

Przy ocenie osiągnięć kandydata do nagrody bierze się pod uwagę charakter jego dokonań i ich znaczenie dla kultury lub rangę osiągnięć w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania lub ochrony kultury, a w szczególności wkład w rozwój kultury Województwa Lubelskiego, promowanie regionu w Polsce i poza granicami, a także przyczynianie się do rozwoju życia kulturalnego i kształtowania tożsamości regionalnej. Nagrody mogą być indywidualne lub zbiorowe. Nagrody mogą mieć formę finansową, rzeczową lub honorową. Nagrody indywidualne przyznawane są – w formie nagród finansowych lub honorowych osobom fizycznym. Nagrody zbiorowe przyznawane są – w formie nagród finansowych, rzeczowych lub honorowych osobom prawnym oraz innym podmiotom, w tym zespołom i jednostkom organizacyjnym.

Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie nagród są: organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie kultury i sztuki, państwowe i samorządowe instytucje kultury, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych, których statutową działalność obejmują zadania w zakresie kultury i sztuki, inne podmioty, których statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztuki.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury określa Obwieszczenie Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 7 Lutego 2022 r.

Wnioski w sprawie przyznania nagród składane są w ciągu całego roku budżetowego, jednak nie później niż w terminie do dnia 31 października na dany rok budżetowy.

Wszelkie informacje dotyczące Nagród można uzyskać pod numerem 81 4416717 oraz w pokoju 541 w Departamencie Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie (tel. 81 4416705), a wnioski należy wysyłać pod adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

do-pobraniaDO POBRANIA

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – dostępny cyfrowo

Nagrody Kulturalne Województwa Lubelskiego – informacja na BIP