Za utrzymaniem Polityki Spójności UE po roku 2020

Silny głos polskich regionów w Brukseli za utrzymaniem Polityki Spójności UE po roku 2020. Marszałek Sławomir Sosnowski uczestniczył w przekazaniu stanowiska polskich regionów dot. Polityki Spójności 2020+, Michaelowi Schneider’owi, Przewodniczącemu Grupy EPL w Europejskim Komitecie Regionów odpowiedzialnemu za przygotowanie opinii Komitetu Regionów w sprawie przyszłości Polityki Spójności.

W dniu 7 grudnia w Brukseli odbyło się oficjalne przekazanie stanowiska wszystkich polskich regionów dot. Przyszłości Polityki Spójności po roku 2020. Dokument został opracowany przez grupę ekspertów regionalnych przy Związku Województw RP. Stanowisko polskich regionów stanowi bardzo istotny element procesu wywierania wpływu na instytucje UE w sprawie kontynuowania Polityki Spójności po roku 2020. W imieniu polskich regionów stanowisko przekazał Olgierd Geblewicz, Prezes Związku Województw RP, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Dokument określa stanowisko polskich regionów w obszarach dotyczących m.in. roli Polityki Spójności w rozwoju gospodarczym UE po roku 2020, kwestii finansowych i elastyczności czy silniejszego ukierunkowania PS2020+ na efekty.

Polityka Spójności, na którą Unia Europejska przeznacza 1/3 swojego budżetu, stanowi kluczowy element wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej Wspólnoty Europejskiej, poprzez zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów lub wysp najmniej uprzywilejowanych, w tym obszarów wiejskich. Celem polityki spójności jest przyczynianie się do wzrostu gospodarczego, zwiększanie konkurencyjności i zatrudnienia. Dla Polski do 2020 roku przewidziano ponad 105 miliardów euro, z czego prawie 73 miliardy euro na politykę spójności, wyrównującą różnice w rozwoju regionów.

Tematami Sesji Plenarnej Komitetu Regionów, odbywającej się w dniach 7-8 grudnia były kwestie związane m.in. z Programem REFIT, czyli programem sprawności i wydajności regulacyjnej realizowany przez Komisję Europejską. Jego celem jest uproszczenie unijnych przepisów, zmniejszenie wynikających z nich kosztów, a tym samym stworzenie jasnych, stabilnych i przewidywalnych ram prawnych sprzyjających wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu nowych miejsc pracy. Dyskutowano także m.in. nt. turystyki jako czynnika wpływającego na współpracę międzyregionalną w UE, reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego oraz regulacji zmienności cen produktów rolnych.

galeriaGALERIA