Sesja Plenarna Komitetu Regionów

Z udziałem Marszałka Sławomira Sosnowskiego odbyła się w Brukseli Sesja Plenarna Komitetu Regionów oraz poprzedzające ją obrady polskiej delegacji do KR. Podczas Sesji Plenarnej w dniach 15-16 czerwca br., debatowano m.in. nt. rozwoju sektora stalowego w UE oraz roli europejskich regionów i miast w kształtowaniu nowoczesnej polityki europejskiej, w obliczu bieżących i przyszłych wyzwań stojących przed Wspólnotą.

Marszałek Sławomir Sosnowski wziął udział w posiedzeniu polskiej delegacji do Komitetu Regionów oraz Sesji Plenarnej w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Spotkanie polskiej delegacji dotyczyło podjęcia działań zmierzających do aktywnego wywierania wpływu na Komisję Europejską, w celu kontynuowania Polityki Spójności w jej obecnej formie również po 2020 roku. Marszałek Sosnowski wyraził poparcie dla deklaracji przygotowanej przez regiony pod przewodnictwem Dolnej Austrii wyrażającej poparcie dla utrzymania Polityki Spójności po 2020 jako kluczowego narzędzia służacego rozwojowi regionów i wyrównującego różnice rozwojowe.

Polityka Spójności, na którą Unia Europejska przeznacza 1/3 swojego budżetu służy do wyrównywania różnic w poziomie rozwoju poszczególnych regionów Unii Europejskiej. W obecnej Perspektywie Finansowej UE na lata 2014-2020, przeznaczono na ten cel kwotę ponad 330 mld euro, z czego na Polskę przypada ok. 70 mld euro. Polska jest największym beneficjentem tej polityki w Unii Europejskiej.

Głównym tematem Sesji Plenarnej Komitetu Regionów z udziałem Komisarz ds. Rynku Wewnętrzengo i Usług, Elżbiety Bieńkowskiej, była opinia KR dot. rozwoju sektora stalowego w UE, w kontekście konieczności wsparcia dynamiki rozwoju sektora, a co za tym idzie utrzymania i rozwijania ilości miejsc pracy w branży. Przedmiotem obrad była także rola europejskich miast i regionów w kształtowaniu nowoczesnej polityki europejskiej, w kontekście bieżących i przyszłych wyzwań, którym musi stawić czoła UE. Dyskutowano ponadto m.in. nt. zarządzania żywnością, nowych propozycjach legislacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami, śródkokresowego przeglądu Ram Finansowych UE, a także podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie ektremizmom i tendencjom do radykalizowania się społeczeństw w Europie.

Oprócz tego Marszałek Sosnowski uczestniczył w spotkaniu Międzyregionalnej Grupy Regionów Słabiej Rozwiniętych, do zadań której należy reprezentowanie i dbanie o interesy regionów słabiej rozwiniętych. Do głównych tematów dyskusji należała kwetia przygotowywanego w ramach Grupy stanowiska dotyczącego przyszłości Polityki Spójności po 2020.

galeriaGALERIA