Kontakt

Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej
international@lubelskie.pl
tel/faks +48 81 44 16 784, +48 81 44 16 793

Ramy prawne

Ramy współpracy zagranicznej województwa lubelskiego określają następujące akty prawne:
♦ Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
♦ Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regional
♦ Uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 sierpnia 1999 r. określająca priorytety współpracy zagranicznej województwa.

Tryb postępowania przy zawieraniu umów jest następujący:
Uzgodniony pomiędzy województwem a regionem partnerskim projekt umowy międzynarodowej lub projekt uchwały o przystąpieniu samorządu województwa do międzynarodowego zrzeszenia przedkładany jest przez zarząd województwa sejmikowi województwa, który po zapoznaniu się z opinią komisji właściwej do spraw współpracy zagranicznej podejmuje stosowną uchwałę. Po wydaniu przez sejmik pozytywnej opinii w sprawie zawarcia porozumienia/umowy o współpracy międzyregionalnej, projekt uchwały wraz z projektem porozumienia wysyłany jest do ministra właściwego do spraw zagranicznych w celu uzyskania akceptacji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych konsultuje treść porozumienia z MSWiA i w przypadku braku zastrzeżeń merytorycznych co do treści umowy i kierunku współpracy zagranicznej województwa, przesyła zgodę na zawarcie porozumienia przez województwo. Po uzyskaniu zgody MSZ projekt porozumienia ponownie trafia pod obrady sejmiku województwa w celu zaakceptowania jego ostatecznej wersji, uwzględniającej również ewentualne poprawki naniesione przez MSZ. Po ostatecznym podjęciu uchwały przez sejmik województwa następuje oficjalne podpisanie porozumienia o współpracy międzyregionalnej z partnerem zagranicznym. Uchwała sejmiku wraz z zawartą umową o współpracy międzyregionalnej są następnie przesyłane do ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Konieczny jest proces ciągłej konsultacji zmian w treści umowy/porozumienia z partnerem zagranicznym.

W przypadku przystąpienia przez województwo do międzynarodowych zrzeszeń regionalnych procedura zatwierdzania uchwały sejmiku w tej sprawie jest nieco odmienna od procedury związanej z zawarciem umowy międzynarodowej. Najistotniejsza różnica obejmuje przekazanie uchwały sejmiku, statutu stowarzyszenia, listy jego członków (wraz z tłumaczeniem), priorytetów współpracy zagranicznej województwa oraz opinii co do celowości wstąpienia do danego stowarzyszenia ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych za pośrednictwem wojewody.