Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej w Kancelarii Marszałka
international@lubelskie.pl
tel/faks +48 81 44 16 784, +48 81 44 16 793

Ramy współpracy zagranicznej województwa lubelskiego określają następujące akty prawne:
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych
Uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. określająca priorytety współpracy zagranicznej województwa.

Celem współpracy międzynarodowej Samorządu Województwa Lubelskiego jest wsparcie procesów rozwojowych regionu poprzez nawiązywanie i pogłębianie kontaktów z partnerami zagranicznymi oraz realizację projektów.

Województwo Lubelskie działa w zakresie współpracy zagranicznej na podstawie „Ustawy o samorządzie województwa” oraz „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Lubelskiego”, dokumentu ramowego przyjętego przez Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 21 grudnia 2020 roku (Uchwała nr XXII/358/2020).

W ciągu 20 lat funkcjonowania, Samorząd Województwa Lubelskiego nawiązał partnerstwa z regionami z całego świata. Wśród nich znajdują się: Obwód Brzeski (Białoruś), Województwo Hajdu-Bihar (Węgry), Prowincja Gelderland (Holandia), Obwód Wołyński (Ukraina), Region Grand Est – dawna Lotaryngia (Francja), Obwód Ługański – umowa nieaktywna z uwagi na konflikt w regionie (Ukraina), Obwód Lwowski (Ukraina), Obwód Odeski (Ukraina), Obwód Rówieński (Ukraina), Obwód Tarnopolski (Ukraina), Region Veneto (Włochy), Kraj Związkowy Styria (Austria), Prowincja Henan (Chiny),  oraz Stan Nevada (USA).

Partnerstwa realizowane są na podstawie wielosektorowych umów o współpracy oraz międzynarodowych listów intencyjnych. Większość z nich zawierana jest na czas nieokreślony, kolejne pięcioletnie okresy obowiązywania podlegają automatycznemu przedłużeniu, przy założeniu, że żadna ze stron nie wypowie umowy. W historii kontaktów zagranicznych województwa są także przykłady owocnej współpracy zawartej na czas określony, jak np. współpraca z Prowincją Flandria Zachodnia (Belgia) w latach 2009-2014. Niektóre z zawartych w przeszłości umów, tak jak umowa z Obwodem Novgorodskim (Rosja) z 2001 roku, nie były w późniejszych latach realizowane.

Wspieraniu współpracy zagranicznej służy stałe członkostwo w Stowarzyszeniu Samorządów Euroregionu Bug, a także działalność Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego oraz Domu Polski Wschodniej w Brukseli. Biorąc pod uwagę potrzebę rozwoju Roztocza, położonego po obu stronach polsko-ukraińskiej granicy, Samorząd Województwa Lubelskiego zaangażował się w tworzenie nowego Euroregionu Roztocze, przystępując w 2020 r. do współtworzenia Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze.

Ponadto Województwo Lubelskie należy do Europejskiej Sieci Regionów – ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) a także bierze udział w międzynarodowych inicjatywach o charakterze gospodarczym, takich jak European Photonics Alliance w ramach Platform S3 Smart Specialisation: Industrial Modernization (od 2012 roku) oraz inicjatywa pn. Polish Circular Hotspot (od 2019 roku).

Województwo Lubelskie jest aktywnym członkiem Europejskiego Komitetu Regionów (KR), w którym Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski pełni funkcję członka prezydium.

Wszystkie umowy z regionami partnerskimi dostępne są na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego pod adresem https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=639