Posiedzenie Komisji COTER w Brukseli

29 września odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) z udziałem marszałka Jarosława Stawiarskiego w Brukseli. Podczas obrad komisji został wybrany nowy przewodniczący komisji COTER, został nim pochodzący z Rumunii Pan Emil Boc. W trakcie obrad członkowie komisji wspólnie zastanawiali się w jaki sposób zwiększyć wsparcie dla regionów o niekorzystnych warunkach geograficznych i demograficznych w ramach polityki spójności.

Opinię w sprawie zwiększenia wsparcia dla regionów zaprezentowała Marie-Antoinette Maupertuis. Podstawowym celem opinii było przedstawienie głównych cech terytoriów cierpiących na skutek poważnych i trwałych niekorzystnych warunków przyrodniczych i demograficznych, ich atutów i wyzwań oraz zaproponowanie wariantów strategicznych zapewniających lepsze stosowanie polityki spójności uwzględniającej szczególne potrzeby rozwojowe tych terytoriów. Prezentowane w opinii stanowisko ukierunkowane zostało na podkreślenie znaczenia finansowania UE na rzecz wsparcia regionów o szczególnych uwarunkowaniach terytorialnych.

Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Komitecie Regionów, której członkiem jest marszałek Stawiarski stoi na stanowisku, że państwa członkowskie muszą proaktywnie wykorzystywać dostępne fundusze strukturalne i inwestycyjne, aby sprostać wyzwaniom, przed którymi stoją regiony o niekorzystnych warunkach geograficznych i demograficznych.

Komisja COTER jest jedną z sześciu komisji tematycznych prowadzących prace legislacyjne Europejskiego Komitetu Regionów w wielu różnych dziedzinach dotyczących władz lokalnych i regionalnych. Oprócz polityki spójności, Komisja uważnie śledzi wieloletnie ramy finansowe i budżet UE, a także politykę transportową, rozwój terytorialny, współpracę transgraniczną, planowanie przestrzenne i kwestie miejskie.

Posiedzenie Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) 2022 (link otwiera się w nowym oknie)