Stypendia Województwa Lubelskiego

Kierując się przesłankami społecznymi, z których najważniejszą jest wspomaganie zainteresowań młodych ludzi w kierunku działań twórczych i kreatywnych, Marszałek Województwa Lubelskiego utworzył specjalne fundusze stypendialne. Obejmują one zarówno różne dziedziny twórczości artystycznej, wybitne osiągnięcia sportowe, wysokie wyniki nauczania w kształceniu szkolnym i uniwersyteckim, jak również rozwój szczególnie przydatnych dla gospodarki dziedzin nauki (stypendia doktoranckie).

Przyznawanie stypendiów fundowanych ze środków finansowych budżetu województwa lubelskiego oraz dzięki zaangażowaniu funduszy unijnych sprawia, iż możliwe jest promowanie kapitału intelektualnego Lubelszczyzny poprzez pomoc materialną skierowaną do uzdolnionej młodzieży (uczniów, słuchaczy, studentów). Środki finansowe przeznaczone na wsparcie w/w grupy umożliwiają doskonalenie już posiadanych uzdolnień oraz mobilizują ubiegających się o stypendia do ponadprzeciętnej aktywności. Innym walorem jest też wyzwalanie dzięki osobom utalentowanym potrzeby posiadania pozytywnego wzorca do naśladowania. Działanie takie kieruje także uwagę młodych ludzi na te dziedziny wiedzy i gospodarki, na rozwoju których Lubelszczyzna ma opierać swoją przyszłość. Wzmacnianie wolicjonalnej strony u przedstawicieli młodego pokolenia pragnących włączyć się w dostępny im sposób i w wybranych przez nich formach, jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne zwrócone w kierunku władzy samorządowej. Poprzez takie wsparcie materialne kształtuje się przekonanie, iż stymulowany jest w sposób rzeczywisty indywidualny rozwój młodych ludzi, jak i zrównoważony rozwój regionu lubelskiego.

Przyznając stypendia Zarząd Województwa Lubelskiego zawsze zaznacza, iż ceni talent i pracę, a jednocześnie chce w godny sposób zauważyć nagrodzonych jako wspaniałych ambasadorów naszego regionu. Realizacja tych celów, spójnych ze sobą stwarza przyjazny klimat wokół Województwa Lubelskiego i warunkuje pomyślną przyszłość Lubelszczyzny.