Patronat Marszałka
Prawo przyznania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Lubelskiego, jako wyróżnienia podkreślającego szczególny charakter imprezy lub wydarzenia przysługuje wyłącznie Marszałkowi Województwa. Honorowym Patronatem mogą zostać objęte przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla województwa, posiadające zasięg międzynarodowy, ogólnopolski lub regionalny.

Zasady przyznawania patronatu honorowego Marszałka Województwa Lubelskiego określa Regulamin Przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Lubelskiego. Z wnioskiem o przyznanie Patronatu występuje organizator wydarzenia.

Wypełniony formularz wniosku należy:

  • przesłać drogą elektroniczną przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej urzędu,
  • lub przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
  • lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w godzinach jego pracy,
  • lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@lubelskie.pl załączając podpisany i zeskanowany wniosek.

Decyzja o objęciu wydarzenia Honorowym Patronatem Marszałka jest przekazywana organizatorom w formie pisemnej wraz z dyplomem. W przypadku odmowy udzielenia patronatu organizator otrzymuje pisemne powiadomienie.

Organizator wydarzenia objętego patronatem zobowiązany jest do umieszczenia na materiałach promocyjnych:
– logo patronatu (plik do pobrania): JPG, PNG, lub pozostałe formaty,
– informacji, że wydarzenie odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego.

Sprawy z zakresu Honorowego Patronatu prowadzone są przez Kancelarię Marszałka Województwa Lubelskiego. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (+48) 81 44 16 529 lub (+48)81 44 16 606,  e-mail: kancelaria.marszalka@lubelskie.pl.

do-pobraniaDO POBRANIA