Marszałek Sławomir Sosnowski uczestniczył w Siódmym Forum Spójności, które odbyło się w dniach 26-27 czerwca 2017 r. w Brukseli. Było to wydarzenie o ogromnym znaczeniu, które odbywa się raz na trzy lata. Uczestniczyło w nim ponad 700 osób, w tym przedstawiciele wysokiego szczebla z instytucji europejskich, rządów centralnych, przedstawicielstw regionalnych i lokalnych. Oprócz tego w Forum Spójności wzięli udział partnerzy gospodarczy i społeczni, organizacje pozarządowe i naukowcy. Kluczowe przemówienia zostały wygłoszone przez przewodniczącego Komisji Europejskiej, Jean-Claude Junckera, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Antonio Tajaniego i premiera Malty Josepha Muscata. Forum zostało poświęcone krytycznym zagadnieniom dotyczącym przyszłości Europy i przyszłości europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych po 2020 r.

Wydarzenie to było kamieniem milowym w przygotowaniach do stworzenia europejskich ram strukturalnych dla funduszy inwestycyjnych po roku 2020. Uczestnicy podkreślali, że konieczna jest reforma polityki spójności, ale jednocześnie zaznaczali, że powinna ona pozostać głównym narzędziem budowania spójności w Europie poprzez inwestycje. Musi się ona skupić na zachęcaniu do reform strukturalnych, dawać możliwość szybkiego reagowania na zmieniającą się rzeczywistość oraz dawać większą efektywność inwestycji. Mówcy zastanawiali się czy lepszym rozwiązaniem nie byłoby płacenie za efekty projektów, a nie za faktury.

Pozytywnie odniesiono się również do tematu uproszeń. Zaznaczono jednak, że nie powinny one polegać na tworzeniu nowych narzędzi i procedur, które tylko miałby zastąpić poprzednie. Powinno się ograniczyć i uprościć istniejące procedury.

Podczas forum, Komisarz ds. Gospodarki i Finansów, Pierre Moscovici zaznaczył, że nie widzi sprzeczności między wzmacnianiem strefy euro i jednoczesnym wzmacnianiu całej Unii. Otwarcie mówił o nowych narzędziach dedykowanych dla strefy euro, która stanowi 85% PKB Unii Europejskiej. Zaproponował nawet utworzenie specjalnego parlamentu strefy euro, który miałby się wywodzić z istniejącego Parlamentu Europejskiego.

Forum było niepowtarzalną okazją dla decydentów, zainteresowanych stron i praktyków, aby omówić, w jaki sposób polityka UE może poprawić warunki życia i możliwości dla wszystkich obywateli Europy w dobie globalizacji, zmian technologicznych i narastających nierówności. W imieniu Polski mówcą podczas Forum był Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. W swoim wystąpienie skupił się głównie na temacie uproszeń i konieczności ich wprowadzania jeszcze w obecnej perspektywie finansowej.;