Sejmik Województwa Lubelskiego, złożony z 33 radnych, wybieranych w wyborach bezpośrednich. Jego kadencja trwa pięć lat licząc od dnia wyborów.

Sejmik Województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa.

Ze swojego grona wybiera przewodniczącego oraz trzech wiceprzewodniczących. 

Może również powoływać stałe i doraźne komisje do wykonywania określonych zadań.

Obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Sejmik swoje zadania statutowe wykonuje poprzez podejmowanie uchwał, stanowisk i apeli.

Kompetencje Sejmiku Województwa Lubelskiego
(na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa)

 1. Stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności statutu województwa, zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim, zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 2. Uchwalanie strategii rozwoju województwa oraz wieloletnich programów wojewódzkich
 3. Uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego
 4. Podejmowanie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
 5. Podejmowanie uchwały w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu województwa
 6. Uchwalanie budżetu województwa
 7. Określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu województwa
 8. Rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa, sprawozdań finansowych województwa oraz sprawozdań z wykonywania wieloletnich programów województwa
 9. Podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu województwa
 10. Uchwalanie przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych
 11. Podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego
 12. Uchwalanie Priorytetów współpracy zagranicznej województwa
 13. Podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej
 14. Wybór i odwoływanie Zarządu Województwa
 15. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu województwa
 16. Powoływanie i odwoływanie skarbnika województwa
 17. Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia związków, stowarzyszeń, fundacji oraz ich rozwiązywania, a także przystępowania do nich lub występowania z nich
 18. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd województwa oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd województwa, tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji
 19. Podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa do kompetencji sejmiku województwa
 20. Uchwalanie przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów samorządu województwa.