Spotkanie z Komisarz d.s. Polityki Regionalnej

Przedstawiciele Domu Polski Wschodniej spotkali się 20 lutego 2017 r. z Unijną Komisarz d.s. Polityki Regionalnej – Coriną Creţu oraz Patrizio Fiorilli – doradcą Komisarz d.s. Polityki Regionalnej w zakresie komunikacji i Nicola de Michelisem – szefem gabinetu Komisarz. Było to czwarte z kolei spotkanie Komisarz d.s. Polityki Regionalnej z przedstawicielami biur regionalnych z wszystkich krajów UE. Spotkanie poświęcone było przyszłości polityki spójności po 2020 roku.

Komisarz Corina Creţu apelowała, aby władze regionalne aktywnie działały na rzecz promowania pozytywnego oddziaływania polityki spójności. Odwoływała się do negatywnych i często nieprawdziwych wiadomości podawanych przez media dotyczących wykorzystywania polityki spójności i zwracała uwagę, by starać się temu przeciwdziałać. Wskazała, iż należy patrzeć na Europę szeroko, a nie tylko na Brukselę. Podkreślała, że polityka spójności wpływa na rozwój społeczny i gospodarczy regionów, przyspiesza ich wzrost przez reformy i jest jedyną polityką, która łączy wszystkie regiony. Dodatkowo wskazała, iż w obliczu obecnego wzrostu tendencji „anty-unijnych” należy podkreślać znaczenie UE jako jedynego przykładu w historii ludzkości, gdzie od ponad 70 lat mamy pokój w krajach UE i nie należy tego lekceważyć.

Pani Komisarz podkreśliła znaczenie URBAN Agendy wprowadzonej przez holenderską prezydencję jako idealnego narzędzie do kształtowania współpracy między miastami. Poinformowała również, że w dniach 26-27 czerwiec 2017 odbędzie się forum kohezyjne dotyczące przyszłości polityki spójności, po którym rozpoczną się publiczne konsultacje. Ważne jest by przygotować się do tego forum i pokazać jak duże znaczenie mają fundusze strukturalne dla regionów.

Jednym z poruszanych tematów był efekt statystyczny BREXIT-u. Szef gabinetu Komisarz odpowiedział, iż dokonali wstępnych wyliczeń i wynika z nich, że wyjście Wielkiej Brytanii z UE będzie miało bardzo ograniczony wpływ na poziom budżetu unijnego. Obecnie nie jest jeszcze wiadomo również czy w przyszłej perspektywie w ogóle będzie potrzeba stosowania kategoryzacji regionów na mniej czy bardziej rozwinięte. Dodatkowo poinformował, iż UE będzie dążyła do tworzenia możliwości partycypacji Wielkiej Brytanii w funduszach, tak jak to obecnie ma to miejsce w przypadku Norwegii.

Pani Komisarz odniosła się również do tworzenia strategii makroekonomicznych typu Strategia Karpacka. Jak najbardziej popiera takie rozwiązania, gdyż jest to świetne narzędzie do współpracy z krajami, które nie są członkami UE. Zwróciła jednak uwagę, że często powstanie strategii makroekonomicznej nie pociąga za sobą intensyfikacji działań i nad tym należy pracować.

Pani Komisarz odniosła się również do kwestii uproszczeń i zasady „gold-plating”. Będzie dążyć, aby zasady wydatkowania środków unijnych w kolejnej perspektywie były jak najprostsze i aby państwa członkowskie nie tworzyły własnych wytycznych nakładanych na wytyczne unijne. Dlatego tak ważne jest uczestniczenie w konsultacjach dotyczących uproszczeń.