Silny głos regionów w Brukseli w sprawie Polityki Spójności po 2020

28 września 2016 r. odbył się w Brukseli Europejski Szczyt Regionów. Był on poświęcony przyszłości Polityki Spójności po 2020. Przedstawiciele 188 regionów z 22 państw członkowskich (skupiających 71,5% ludności UE) oraz 5 organizacji międzyregionalnych podpisało w Brukseli powszechną deklarację: „Silna odnowiona Polityka Regionalna dla wszystkich regionów po roku 2020”. Sygnatariusze deklaracji domagają się kontynuacji Polityki Spójności UE dla wszystkich regionów po roku 2020. Wśród sygnatariuszy deklaracji jest również województwo lubelskie. Poparcie dla inicjatywy wraził również Poseł do Parlamentu Europejskiego – Krzysztof Hetman.

Polityka Spójności UE powstała w roku 1986. Ma ona na celu wspieranie działań prowadzących do wyrównania warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach Unii Europejskiej. W szczególności Unia Europejska zmierza do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju regionów oraz likwidacji zacofania najmniej uprzywilejowanych regionów i wysp, w tym obszarów wiejskich.

Księga z podpisami najwyższych przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych została przekazana na ręce przewodniczącego Komitetu Regionów Markku Markkuli, Komisarz ds. Polityki Regionalnej UE Corinie Cretu, ambasadorowi Petrowi Javorcikowi, stałemu przedstawicielowi z ramienia słowackiej prezydencji w UE oraz przewodniczącej Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim Iskrze Mihaylovej.

Tak szerokie poparcie ze strony władz lokalnych i regionalnych dało silny sygnał instytucjom unijnym jak wielkie znaczenie dla rozwoju regionalnego ma Polityka Spójności i że bez tej polityki trudno mówić o niwelowaniu różnic rozwojowych wewnątrz Unii.

tekst Deklaracji

galeriaGALERIA