Geodezja jest jedną z nauk o Ziemi zajmującą się wyznaczaniem jej kształtu i rozmiarów, pomiarami całej planety lub dowolnych jej części. Nazwa pochodzi z języka greckiego geo – Ziemia i daiso – będę dzielił. W administracji publicznej geodezja na szczeblu województwa stanowi część służby geodezyjnej i kartograficznej opisanej w art. 6a.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.) prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z powołaną ustawą marszałek województwa wykonuje swoje zadania przy pomocy geodety województwa. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie zadania rządowe w dziedzinie geodezji i kartografii wykonuje powołany do tego celu Departament Geodezji i Kartografii, którego pracą kieruje Geodeta Województwa. Główne aspekty działalności Departamentu Geodezji i Kartografii UMWL to:
Mapa geodezyjna

  1. Prowadzenie, udostępnianie oraz aktualizowanie wojewódzkiej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za co w strukturze organizacyjnej UMWL odpowiada Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. To właśnie w WODGiK można zamówić i nabyć standardowe oraz niestandardowe opracowania geodezyjne i kartograficzne w szczególności w przedziałach skalowych od 1:10 000 do 1: 100 000, a także zgłosić prace geodezyjne lub kartograficzne.
  2. Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych. Zadania te realizowane są przez Oddział Geodezji Urządzeniowo–Rolnej. W oddziale tym jest opracowywany i aktualizowany Program Prac Scaleniowych w oparciu o specjalistyczne analizy oraz zgłaszane przez Starostów zapotrzebowanie w tym zakresie. Samorząd Województwa ponadto przy pomocy Wojewódzkiego Biura Geodezji, będącego Wojewódzką Samorządową Jednostką Organizacyjną przeprowadza prace scaleniowe na terenie województwa lubelskiego.
  3. Oprócz zadań wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne Departament Geodezji i Kartografii, w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 4 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późń. zm.) o infrastrukturze informacji przestrzennej, buduje i koordynuje tworzenie Infrastruktury Informacji Przestrzennej na poziomie samorządu województwa. Zadaniem RIIP jest udostępnianie aktualnych danych z rejestrów prowadzonych przez UMWL oraz Wojewódzkie Samorządowe jednostki Organizacyjne. Realizację tych zadań powierzono Oddziałowi Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.