Komisja Europejska zatwierdziła pakiet inwestycyjny z budżetu UE w wysokości 243 mln euro na projekty w ramach programu LIFE, których celem jest ochrona środowiska, lepsza jakość życia i wspieranie Europy na drodze do bardziej zrównoważonej i niskoemisyjnej przyszłości.

Na projekty w dziedzinie środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, przyrody i różnorodności biologicznej oraz zarządzania i informacji w zakresie środowiska przeznaczone zostanie 196,2 mln euro.

W znacznym stopniu doinwestowane zostaną duże projekty, które umożliwią ponowne wykorzystanie tworzyw sztucznych. Wykorzystanie odpadów plastikowych jako wysokiej jakości surowca w przemyśle motoryzacyjnym, budowlanym i produkcji opakowań jest zaledwie jednym z wymiernych sukcesów w realizacji strategii Komisji Europejskiej na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Program LIFE bardzo aktywnie rozpowszechnia informacje o tym, jak wielką wartość z punktu widzenia człowieka mają usługi ekosystemowe, których źródłem jest środowisko naturalne. Program jest też liderem w dziedzinie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków. Pomaga on w realizacji planu działania UE na rzecz ochrony przyrody, bowiem liczne projekty realizowane w ramach LIFE obejmują bardzo szeroki zakres działań, od zażegnywania konfliktów między ludźmi a dziką fauną i florą w Grecji, we Włoszech, w Rumunii i w Hiszpanii, po promowanie zrównoważonych praktyk rolniczych we Włoszech, na Malcie i w Hiszpanii.

W obszarze działań na rzecz klimatu UE przeznaczy 46,8 mln euro na łagodzenie zmiany klimatu, ułatwianie przystosowywania się do zmiany klimatu oraz zarządzanie nią, a także na projekty informacyjne. Obejmuje to praktyczne wsparcie dla państw członkowskich w opracowaniu krajowych planów w zakresie klimatu i energii na 2030 r. Te plany pomogą im w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych łącznie o co najmniej 40 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r. Środki z programu LIFE pomogą również dostosować do zmian klimatu rolnictwo i leśnictwo oraz budować odporność społeczności na ekstremalne zjawiska pogodowe, począwszy od powodzi i upałów, na niedoborach wody skończywszy.

  • W ramach 55 projektów LIFE dotyczących środowiska i zasobooszczędności zostaną uruchomione środki w wysokości 163,5 mln euro, przy czym z budżetu UE pochodzić będzie 82,4 mln euro. Projekty te obejmują działania w pięciu obszarach tematycznych: powietrze, środowisko i zdrowie, zasobooszczędność, odpady oraz woda. Same tylko projekty dotyczące zasobooszczędności, których jest 20, doprowadzą do uruchomienia inwestycji w wysokości 43,8 mln euro (czyli o 15 proc. więcej niż w zeszłym roku) w celu ułatwienia przejścia Europy na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu. Na projekty poprawy jakości powietrza w Europie przeznaczone zostanie około 14,9 mln euro.
  • 40 projektów LIFE dotyczących przyrody i różnorodności biologicznej wspiera realizację unijnej dyrektywy ptasiej i siedliskowej oraz unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej do 2020 r. Ich łączny budżet wynosi 153 mln euro, przy czym wkład UE wyniesie 97,5 mln euro.
  • Celem 15 projektów LIFE dotyczących zarządzania i informacji w zakresie środowiska jest upowszechnianie wiedzy na temat zagadnień związanych ze środowiskiem. Ich łączny budżet wynosi 27,2 mln euro, przy czym wkład UE wyniesie 16,2 mln euro.
  • Łączny budżet 11 projektów LIFE dotyczących łagodzenia zmiany klimatu wynosi 33,7 mln euro, przy czym wkład UE wyniesie 18,6 mln euro. Dotacje na działania przyznawane są projektom w dziedzinie najlepszych praktyk oraz projektom pilotażowym i demonstracyjnym w trzech obszarach tematycznych: przemysł, rozliczanie emisji gazów cieplarnianych i sprawozdawczość w tym zakresie oraz użytkowanie gruntów, leśnictwo i rolnictwo.
  • W ramach 17 projektów LIFE dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu zostaną uruchomione środki w wysokości 44,2 mln euro, przy czym z budżetu UE pochodzić będzie 22,9 mln euro. Te dotacje na działania przyznawane są dla projektów w sześciu obszarach tematycznych: przystosowanie oparte na ekosystemie, zdrowie i dobrostan, przystosowanie na obszarach górskich/wyspach ukierunkowane na sektor rolnictwa, przystosowanie/planowanie na obszarach miejskich, oceny podatności na zagrożenia/tworzenie strategii przystosowawczych oraz gospodarka wodna (w tym zarządzanie ryzykiem powodziowym, obszary przybrzeżne i pustynnienie).
  • Celem 4 projektów LIFE dotyczących zarządzania i informacji w zakresie klimatu jest poprawa zarządzania i zwiększenie wiedzy na temat zmiany klimatu. Ich łączny budżet wynosi 9,1 mln euro, przy czym wkład UE wyniesie 5,2 mln euro.

Opisy projektów i dodatkowe informacje można znaleźć w załączniku do tego komunikatu prasowego.

Więcej informacji na stronie Programu LIFE.