„System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego.”

Działania dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie kraju jak i województwa określają następujące dokumenty programowe:

 

Głównymi jego celami są:

  • usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
  • minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terenie województwa lubelskiego,
  • likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.