Jednym z istotnych działań służących ochronie lubelskiej przyrody jest kontrola zużycia energii oraz zwiększone stosowanie energii ze źródeł odnawialnych. To właśnie oszczędność energii i zwiększona efektywność energetyczna stanowią warunki konieczne do redukcji emisji gazów cieplarnianych i spełnienia postanowień Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, a także do wywiązania się z innych wspólnotowych i międzynarodowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Działania te mają również duże znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii, wspierania rozwoju technologicznego i innowacji, a także dla tworzenia możliwości zatrudnienia i możliwości rozwoju regionalnego, zwłaszcza na obszarach wiejskich i odizolowanych.

Aby obniżyć emisję gazów cieplarnianych oraz zmniejszyć zależność kraju od importu energii, powinno się ściśle powiązać rozwój energii ze źródeł odnawialnych ze wzrostem wydajności energetycznej. Odpowiednim jest wspieranie fazy demonstracji i komercjalizacji zdecentralizowanych technologii w zakresie energii odnawialnej. Dążenie do zdecentralizowanego wytwarzania energii niesie ze sobą wiele korzyści, w tym wykorzystanie lokalnych źródeł energii, większe bezpieczeństwo dostaw energii w skali lokalnej, krótsze odległości transportu oraz mniejsze straty przesyłowe.  Taka decentralizacja wspiera również rozwój i spójność społeczności poprzez zapewnienie źródeł dochodu oraz tworzenie miejsc pracy na szczeblu lokalnym.

(na podst. Dyrektywy PE i R 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE)

Główne cele polityki energetycznej w zakresie ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko to:

  • ograniczenie emisji CO2 przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego;
  • ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych;
  • ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych i podziemnych;
  • minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze wykorzystanie ich w gospodarce;
  • zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych.