W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego realizowane są zadania z zakresu geologii polegającem.in. na:

  • udzielaniu, przenoszeniu, cofaniu i stwierdzaniu wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej oraz użytkowaniem górniczym (wód leczniczych, wód termalnych i solanek), a także sprawowaniu nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu uzyskanej koncesji,
  • ustanawianiu użytkowania górniczego dla złóż wód leczniczych, wód termalnych i solanek.
  • określaniu opłaty eksploatacyjnej w razie niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku wniesienia opłaty albo wniesienia opłaty w wysokości innej niż należna,
  • zatwierdzaniu projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji oraz dodatków do projektów,
  • zatwierdzaniu innych dokumentacji, w tym: geologicznych dla złóż kopalin, hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich i dodatków do nich,
  • udostępnianiu informacji geologicznych i prowadzeniu archiwum geologicznego,
  • opiniowaniu koncesji na wydobywanie kopalin wydawanych przez starostów, a także studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • uzgadnianiu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.
Geologia lubelskie
fot. Archiwum UMWL

Zgodnie z art. 101 ust. 1, ust. 3 i ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, przedsiębiorca, któremu została udzielona koncesja, corocznie sporządza informację o zmianach zasobów złoża kopaliny i w terminie do dnia 15 marca każdego roku przekazuje ją organowi koncesyjnemu (Marszałkowi Województwa Lubelskiego) oraz państwowej służbie geologicznej (PIG-PIB w Warszawie). Informację tę należy przedłożyć na formularzach Z-1 lub Z-4 (wody lecznicze i termalne) stanowiących załączniki rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz. U. Nr 262, poz. 1568).

Na przedsiębiorcę, który uzyskał koncesję, ww. ustawa nakłada również obowiązek dokonywania wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin. Opłaty należy uiszczać za każde półrocze (do dnia 31 lipca i 31 grudnia każdego roku). Wpływy z tytułu opłat w 60% stanowią dochód gminy, na terenie której prowadzona jest działalność, a w 40% dochód NFOŚiGW. Informacje dotyczące dokonania wpłaty wraz z dowodami wpłaty należy składać organowi koncesyjnemu oraz wierzycielom opłat na druku określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2019 r. – zmieniającym rozporządzenie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1202).

Więcej informacji dotyczących realizacji zadań z zakresu geologii znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej UMWL pod linkiem: Sposoby załatwiania spraw w Urzędzie Marszałkowskim.

 

Geologia lubelskie
fot. Archiwum UMWL