Złoże piasków kwarcowych
Złoże piasków kwarcowych w Józefowie, fot. UMWL

Zasoby kopalin należą do podstawowych bogactw naturalnych kraju, mających bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy, a tym samym na poziom życia społeczeństwa. Surowce mineralne są bogactwem nieodnawialnym, a to oznacza, że ich zasoby kiedyś się wyczerpią. Dlatego też należy prowadzić ich racjonalne wydobycie.

W województwie lubelskim oprócz kopalin tak pospolitych, jak kruszywo naturalne (piaski, żwiry), surowce ilaste (glina, lessy), torfy czy wapienie występują również: węgiel kamienny, gaz ziemny i ropa naftowa.

 

Węgiel kamienny

Lubelskie Zagłębie Węglowe z jedyną czynną w naszym rejonie kopalnią węgla kamiennego „Bogdanka” stanowi około 18% zasobów węgla kamiennego całego kraju. Pokłady węgla, znajdujące się pod nadkładem od 650 m do 730 m, zalegają prawie poziomo. Wydobywany przez kopalnię węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej.

Gaz ziemny i ropa naftowa

Złoża gazu ziemnego udokumentowano w południowej części województwa lubelskiego – w północno-wschodniej części zapadliska przedkarpackiego. Na terenie powiatu biłgorajskiego w utworach mioceńskich występują złoża: „Biszcza”, „Księżpol”, „Lubliniec-Cieszanów”, „Łukowa”, „Markowice”, „Potok Górny”, „Tarnogóra-Wola Różaniecka”, „Wola Obszańska”.

Nagromadzenia węglowodorów w postaci złóż występują również w osadach rowu lubelskiego. Są to złoża gazu ziemnego: „Mełgiew A”, „Mełgiew B”, „Ciecierzyn”, złoże ropy naftowej „Glinnik” z zasobami pozabilansowymi gazu ziemnego oraz złoże gazu ziemnego i ropy naftowej „Stężyca”, gdzie zakończono eksploatację horyzontu gazonośnego i wydobywana jest wyłącznie ropa naftowa z horyzontu roponośnego.

Węgiel brunatny

W regionie znajdują się dwa udokumentowane złoża węgla brunatnego: „Sierskowola” i „Trzydnik”. Jednak zasoby ich są małe i pozabilansowe.

Surowce skalne

Surowce skalne to m.in.: piaski, żwiry, surowce ilaste, torfy i wapienie. Piaski występują praktycznie na terenie całego województwa i są powszechnie wykorzystywane w drogownictwie i budownictwie. Surowce ilaste wykorzystywane są głównie do produkcji cegły. Jedno z największych zagłębi tego surowca znajduje się w okolicach Kraśnika. Torfy – wykorzystywane głównie w rolnictwie, zlokalizowane są głównie w dolinach rzecznych. Najwięcej udokumentowano ich na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. W powiecie chełmskim występują złoża wapieni i margli dla przemysłu wapienniczego i cementowego, na bazie których powstały cementownie w Rejowcu Fabrycznym i Chełmie.

Glaukonit

Z osadami glaukonitonośnymi związane jest występowanie bursztynu. Jedyne w Polsce złoża osadów glaukonitonośnych udokumentowano na terenie gminy Niedźwiada. Glaukonit – potencjalne źródło potasu, można stosować w rolnictwie jako nawóz ze znaczną zawartością magnezu, żelaza i biomikroelementów.

Wody lecznicze i termalne

Na terenie województwa lubelskiego występują również wody lecznicze i termalne. Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” SA na podstawie koncesji udzielonej przez Marszałka Województwa Lubelskiego wydobywa wodę leczniczą ze złoża „Nałęczów II”. Z kolei udokumentowane złoże wody termalnej „Celejów” znajduje się w miejscowości o tej samej nazwie w gminie Wąwolnica. Na bazie złoża w okolicy tej ma powstać innowacyjny kompleks, obejmujący m.in. sanatorium, hotel, restaurację, kawiarnię, hale sportowe, jak również obiekty pływalni.

 

Kamieniołom „Nowiny”
Kamieniołom „Nowiny” w Józefowie, fot. Jakub Markiewicz