Powstawanie odpadów staje się coraz poważniejszym problemem w skali światowej ze względu na rosnącą liczbę ludności, zwiększającą się produkcję dóbr konsumpcyjnych oraz coraz szybszy postęp technologiczny, powodujący coraz krótszą „długość życia” niektórych grup produktów, szczególnie tych powszechnego użytku.

Dla osiągnięcia celów założonych w Polityce Ekologicznej Państwa oraz realizacji podstawowych zasad racjonalnej gospodarki odpadami a także stworzenia w kraju zintegrowanej sieci instalacji gospodarowania odpadami, na szczeblu krajowym i wojewódzkim opracowywane są plany gospodarki odpadami.

Na poziomie kraju politykę w zakresie gospodarki odpadami wyznacza Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 przyjęty uchwałą nr 88 Rady Ministrów w dniu 1 lipca 2016 r., natomiast na poziomie województwa jest to Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022 uchwalony przez Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 2 grudnia 2016 r. Ten ostatni dotyczy odpadów wytworzonych w granicach naszego regionu oraz przywożonych na ten teren, w tym odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych. Dokument ten podlega aktualizacji nie rzadziej niż co 6 lat.

Szczegółowe informacje dot. wojewódzkiego planu gospodarki odpadami znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UMWL (TUTAJ).

Z realizacji postanowień planu gospodarki odpadami cyklicznie opracowywane jest sprawozdanie zawierające ocenę gospodarki odpadami w województwie, stanu realizacji zadań oraz osiągnięcia celów. Sprawozdanie obejmuje okres 3 lat kalendarzowych według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres. Wykaz sprawozdań dostępny jest w BIP UMWL (TUTAJ).