Celem strategicznym polityki ekologicznej województwa lubelskiego, podobnie jak polityki ekologicznej państwa, jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego województwa (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) oraz harmonizacja rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną walorów środowiskowych.

Cel ten jest realizowany poprzez:

  • ochronę dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody,
  • zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii,
  • dalszą poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego,
  • doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem.

Pełny opis założeń lubelskiej polityki ekologicznej oraz działań służących ich realizacji znajduje się w „Programie ochrony środowiska dla województwa lubelskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”.

Program jest zgodny z zapisami dokumentów strategicznych na poziomie krajowym: „Polityki ekologicznej państwa 2030” oraz „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”. Pełni on również rolę wytycznych do określenia celów i zadań na poziomie powiatowym i gminnym.

Szczegółowe informacje dot. wojewódzkiego programu ochrony środowiska znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UMWL (TUTAJ).

Celem weryfikacji stopnia osiągnięcia celów wskazanych w programie, co 2 lata sporządzany jest raport z realizacji wojewódzkiego programu ochrony środowiska. Dokument określa też bariery utrudniające wykonanie zadań oraz proponuje sposoby ich minimalizacji. Raporty z wykonania programu od roku 2007 dostępne są w BIP UMWL (TUTAJ).

 

Fot. Michał Gałan
Fot. Michał Gałan
Fot. Grzegorz Król
Fot. Grzegorz Król
Fot. Renata Pastuszak
Fot. Renata Pastuszak