Obszary prawnie chronione na terenie województwa lubelskiego zajmują łącznie powierzchnię 569 908,57 ha, a ich udział w powierzchni województwa wynosi blisko 22,7% (podana powierzchnia nie obejmuje obszarów Natura 2000).

Obszary te nie są rozmieszczone równomiernie na terenie województwa. Najuboższe pod tym względem są północne i południowo-wschodnie części województwa (powiaty: bialski, radzyński, parczewski, rycki, tomaszowski).

Na terenie województwa lubelskiego system obszarów chronionych tworzą:

  • 2 Transgraniczne Rezerwaty Biosfery UNESCO (trójpaństwowy TRB „Polesie Zachodnie”, TRB „Roztocze”)
  • 2 parki narodowe (Roztoczański PN, Poleski PN, którego część została objęta również ochroną jako obszar wodno-błotny Ramsar)
  • 17 parków krajobrazowych
  • 17 obszarów chronionego krajobrazu
  • 86 rezerwatów przyrody
  • ponad 1300 pomników przyrody
  • 4 stanowiska dokumentacyjne
  • 7 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
  • 227 użytków ekologicznych
  • 123 obszary Natura 2000, w tym: 23 obszary specjalnej ochrony ptaków i 100 specjalnych obszarów ochrony siedlisk

Samorząd Województwa Lubelskiego sprawuje pieczę nad parkami krajobrazowymi (m.in. poprzez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych), a także nad obszarami chronionego krajobrazu.

 

Ścieżka dydaktyczna „Czahary”
Ścieżka dydaktyczna „Czahary”, Poleski Park Narodowy, fot. Grzegorz Król
Wodospad „Jeleń”
Wodospad „Jeleń”, Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej, fot. Wiesław Jabłoński
Rezerwat „Czartowe Pole"
Rezerwat „Czartowe Pole”, Roztoczański Park Narodowy, fot. Anna Serwinek