Szczególną wagę wśród priorytetów polityki ekologicznej kraju i regionu lubelskiego ma ochrona powietrza. Wytyczne dotyczące takiej ochrony wskazuje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1219). zm. Są to:

  • utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach;
  • zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane;
  • zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.

Na podstawie tej ustawy, innych przepisów prawa polskiego, a także dyrektyw Unii Europejskiej, w naszym kraju rokrocznie wykonuje się ocenę jakości powietrza. Za organizację i funkcjonowanie systemu monitoringu i oceny odpowiedzialne są regionalne wydziały monitoringu środowiska (powietrze.gios.gov.pl). Dane uzyskiwane w ramach systemów oceny jakości powietrza służą opracowaniu corocznych klasyfikacji stref ustanowionych na obszarze danego województwa.

  1. W przekazywanych do 30 kwietnia każdego roku zarządowi województwa ocenach inspektor wymienia strefy, w których jakość powietrza nie odpowiada standardom.
  2. W ciągu następnych 15 miesięcy zarząd województwa zobowiązany jest do przygotowania dla nich odrębnych projektów programów ochrony powietrza (POP), które następnie opiniują właściwi wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast oraz starostowie.
  3. Ostatecznie, po 18 miesiącach, licząc od dnia otrzymania wyników oceny, sejmik danego województwa zatwierdza takie programy.

W województwie lubelskim obowiązują obecnie dwa programy ochrony powietrza. Ponadto, 19 lutego 2021 roku Sejmik Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, wktórych następuje spalanie paliw, czyli tzw. uchwałę antysmogową.