Komisja powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Lubelskiego z 31 grudnia 2019 roku, po przeliczeniu i zweryfikowaniu  głosów oddanych na kandydatów do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przedstawia wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów sporządzone w formie protokołu z dnia 27 lutego 2020 roku Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji  Urzędu Marszałkowskiego…

Czytaj więcej

Zakończono proces weryfikacji spełnienia wymogów formalnych kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. W związku z powyższym uprzejmie informujemy, iż wszystkie organizacje pozarządowe z terenu województwa lubelskiego mogą głosować na swoich przedstawicieli do Rady. Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji powołana zostanie na okres 3 lat jako organ…

Czytaj więcej

Informacja w przedmiocie konsultacji: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, realizując podjęte przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 17 grudnia 2019 r. uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmian statutów podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego – uprzejmie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność…

Czytaj więcej

Lista kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w ramach otwartych konkursów ofert w 2020 roku L.p. Nazwisko Imię Organizacja pozarządowa Obszar specjalizacji* 1 2 3 4 5 6 1. Nakonieczny Piotr Fundacja na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” X X X X X X * Obszary specjalizacji: Pomoc społeczna, wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 3 grudnia br. podjął uchwałę o ogłoszeniu konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 31 stycznia 2020 r. do 18 grudnia  2020 r. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 2 stycznia 2020 r. Zarząd…

Czytaj więcej

Na podstawie art. 41 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)…

Czytaj więcej

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski działając na podstawie Uchwały Nr CXVIII/2305/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego (zwana dalej uchwałą Zarządu) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Stowarzyszenie Camerata Lubelska złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Pieśń wieczorna. 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki, które realizowane będzie od dnia 9 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 1 października 2019 r. wyraził zgodę na zlecenie tego zadania…

Czytaj więcej

Rozpoczęcie konsultacji projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Bliżej Siebie” promocją twórczości literackiej, artystycznej i kulturowej osób niepełnosprawnych, które realizowane będzie od dnia 16 września 2019 r. do dnia 13 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w…

Czytaj więcej

Do 1 czerwca 2019 roku potrwa nabór kandydatek i kandydatów do trzeciej edycji Nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. W tym roku obowiązuje 7 kategorii, a wyróżnione w nich mogą zostać osoby działające na rzecz upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu, szczególnie w latach 2017 – 2018. Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” przyznawana jest przez…

Czytaj więcej

  L.p. Nazwisko Imię Organizacja pozarządowa Obszar specjalizacji* 1 2 3 4 5 6 1. Jakubowski Krzysztof Fundacja Wolności           X 2. Nakonieczny Piotr Fundacja na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” X X X X   X   * Obszary specjalizacji: Pomoc społeczna, wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu, ochrona…

Czytaj więcej