W ramach programu „Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji, który wspiera organizacje i działania podejmowane w odpowiedzi na kryzysową sytuację związaną z pandemią COVID-19, fundacja oferuje wsparcie programowe i instytucjonalne dla organizacji z całej Polski. Regulamin naboru do konkursu, który zostaje…

Czytaj więcej

W dniu 24 czerwca 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się drugie posiedzenie Rady zainicjowane przez Przewodniczącego Ryszarda Szczygła. W posiedzeniu uczestniczyło 12 z 20 powołanych członków oraz zaproszeni goście. W pierwszej części posiedzenia Rada zajęła się sprawami proceduralnymi, jak przyjęcie porządku obrad i poddanie pod głosowanie protokołu z pierwszego posiedzenia.…

Czytaj więcej

Trwa nabór wniosków o realizację zadań publicznych, dofinansowanych ze środków krajowego Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19, przyjętego przez Radę Ministrów 7 maja 2020 roku. Pakiet osłonowy wprowadzony w związku z niestabilną sytuacją NGO, zawiera 19 rozwiązań legislacyjnych dla III sektora, tworząc Tarczę Antykryzysową. Programem umożliwiającym pozyskanie dotacji oraz uzyskanie ulg…

Czytaj więcej

18 maja 2020 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji. Obrady otworzył Marszałek Jarosław Stawiarski, który pogratulował wyboru jej członkom, życzył owocnej pracy na rzecz rozwoju województwa lubelskiego oraz podkreślił bardzo ważną rolę jaką Rada spełnia w życiu publicznym. Podczas posiedzenia miało miejsce wręczenie aktów…

Czytaj więcej

Wejście w życie kolejnej ustawy z pakietu antykryzysowego – ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku, to ustawa skupiająca się na realizacji programów operacyjnych, w tym dla organizacji pozarządowych będących  w gronie podmiotów zaangażowanych w realizację tych programów. Określa ona szczególne zasady realizacji i rozliczania programów…

Czytaj więcej

Program rządowy „tarcza antykryzysowa 2.0” wprowadzony w związku  z ogłoszonym stanem epidemii na terenie Polski zakłada również wsparcie, dla tak zwanego trzeciego sektora. Dzięki niemu organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne oraz koła gospodyń wiejskich mogą liczyć na pomoc w czasie pandemii koronawirusa. Wprowadzane przepisy wręcz umożliwiają im przetrwanie w sytuacji izolacji społecznej, której…

Czytaj więcej

Komisja do przeliczenia i zweryfikowania pod względem formalnym głosów oddanych na kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego powołana Zarządzeniem Marszałka nr 248/2019 z 31 grudnia 2019 roku, na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2020 roku, zapoznała się pismem otrzymanym w dniu 12 marca 2020 roku od Pani Małgorzaty Gromadzkiej – kandydata do…

Czytaj więcej

Komisja powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Lubelskiego z 31 grudnia 2019 roku, po przeliczeniu i zweryfikowaniu  głosów oddanych na kandydatów do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przedstawia wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów sporządzone w formie protokołu z dnia 27 lutego 2020 roku Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji  Urzędu Marszałkowskiego…

Czytaj więcej

Zakończono proces weryfikacji spełnienia wymogów formalnych kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. W związku z powyższym uprzejmie informujemy, iż wszystkie organizacje pozarządowe z terenu województwa lubelskiego mogą głosować na swoich przedstawicieli do Rady. Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji powołana zostanie na okres 3 lat jako organ…

Czytaj więcej

Informacja w przedmiocie konsultacji: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie, realizując podjęte przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 17 grudnia 2019 r. uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmian statutów podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego – uprzejmie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność…

Czytaj więcej

Lista kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w ramach otwartych konkursów ofert w 2020 roku L.p. Nazwisko Imię Organizacja pozarządowa Obszar specjalizacji* 1 2 3 4 5 6 1. Nakonieczny Piotr Fundacja na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” X X X X X X * Obszary specjalizacji: Pomoc społeczna, wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 3 grudnia br. podjął uchwałę o ogłoszeniu konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 31 stycznia 2020 r. do 18 grudnia  2020 r. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 2 stycznia 2020 r. Zarząd…

Czytaj więcej