Trzecie posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji

Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego jako organ opiniodawczo-konsultacyjny powoływany na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) spotkał się po raz trzeci w dniu 6 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Grottgera 4.

W posiedzeniu uczestniczyło 14 z 20 powołanych członków Rady oraz zaproszeni goście.

Członkowie Rady w pierwszej kolejności w głosowaniu przyjęli protokół z II posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego czwartej kadencji, następnie odbyły się konsultacje projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego:

  • w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Praktyk Teatralnych  ”Gardzienice” – zmiany omówione przez Panią Janinę Biegalską z Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego;
  • w sprawie zmiany Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej – zmiany zreferowane przez Panią Ewę Płocicę-Poślednik z Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej. Projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie.

W dalszej kolejności dyskutowano odnośnie programu organizacyjnego cyklicznego wydarzenia o nazwie „Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym i Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych połączone z Galą III Sektora”, które odbędzie się w dniach 22-23 września 2020 roku. Przypomnijmy, że do współorganizowania  którego zadecydowano podczas poprzedniego posiedzenia Rady wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej i Związkiem Stowarzyszeń FLOP.  Również została podjęta dyskusja o problemach finansowych, z jakimi się mierzą organizacje pozarządowe z terenu województwa lubelskiego i możliwościach ich wsparcia wobec epidemii  Coronavirusa.