Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim

1. Podstawa prawna konsultacji.

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
 3. Uchwała Nr XLVII/824/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 124 poz. 2157 z późn. zm.);
 4. Uchwała Nr CLXXXII/3442/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim.

2. Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim, stanowiący załącznik do uchwały Nr CLXXXII/3442/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim.

Konsultacje zostały przeprowadzone:

 1. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniach od 17 września 2020 r. do 23 września 2020 r.

  Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu na stronie www.umw.bip.lubelskie.pl z informacją o rozpoczęciu konsultacji i możliwości zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ked@lubelskie.pl oraz na stronie internetowej www.lubelskie.pl.

  W w/w terminie nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego.

 2. z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w terminie wynikającym z art. 41a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 10 września 2020 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim, pismo znak PST-VI.616.6.2020.EMT z dnia 14 września 2020 r.

 3. z Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego.

  Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego uchwałą nr 12/2020 z dnia 23.09.2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim, uchwałą nr 12/2020 Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego z dnia 23.09.2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim – scan