W dniu 8 października 2020 roku po raz piąty obradowała Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Obrady w celu zminimalizowania ryzyka ewentualnego przenoszenia i zarażenia wirusem SARS-CoV-2, odbyły się w trybie mieszanym, w tym w formie wideokonferencji.

Epidemia wywołana zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wymusiła uelastycznienie zasad funkcjonowania wszystkich organów w Polsce, w tym organu konsultacyjno-opiniodawczego, jakim jest Rada Działalności Pożytku Publicznego. Uchwalenie przez Sejm 2 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) umożliwiło przeprowadzenie posiedzenia przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, a w szczególności w aplikacji Microsoft Teams.

W projekcie porządku czwartkowego posiedzenia zaplanowano:

  • przyjęcie protokołu z IV posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego czwartej kadencji;
  • konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
  • konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie ograniczenia  populacji zwierząt na terenie lądowiska EPSL – położonego w miejscowości Świdnik.

Nad opiniowanymi dokumentami wywiązała się konstruktywna dyskusja, w której uczestniczył Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak i dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Janusz Bodziacki, którzy wskazali cel wprowadzenia przepisów uchwały jakim jest zapobieżenie negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi i na środowisko instalacji grzewczych tzw. kopciuchów. Przedstawili również prośrodowiskowe projekty i fundusze w regionie lubelskim. Projekt uchwały w sprawie ograniczenia populacji zwierząt na terenie lądowiska EPSL w Świdniku został zaś zreferowany przez zastępcę dyrektora Departamentu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Adama Puchajdę i kierownika Oddziału Modernizacji Rolnictwa Mateusza Mysiaka oraz przez Tomasza Mizurę, głównego specjalistę ds. łowiectwa i ochrony zwierząt w Oddziale Modernizacji Rolnictwa. Powyższy temat nasunął zapytania o rozważenie innych możliwości niż odstrzał zapobieżenia bytowania dziko żyjących zwierząt w bliskim rejonie świdnickiego lądowiska.

Projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie.

W harmonogramie zostało również ujęte omówienie przygotowywanych warsztatów tematycznych związanych z zadaniami realizowanymi przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, które zostało ostatecznie odłożone w czasie.

Ponadto, członkowie Rady zostali zapoznani przez Przewodniczącego Ryszarda Szczygła prowadzącego obrady on-line, o włączeniu jako przedstawiciela Rady – Radosława Sałatę – w szeregi powołanych Tematycznych Grup Roboczych UMWL zajmujących się kierunkami wsparcia i wypracowaniem ostatecznej wersji RPO WL na lata 2021-2027.