Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku Publicznego na 2021 rok” 1. Podstawa prawna konsultacji. a) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668); b) Ustawa z dnia 24…

Czytaj więcej

„Jesteście tymi, którzy niosą ze sobą entuzjazm i chęć działania na rzecz drugiego człowieka”- tymi słowami Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski zwracając się do uczestników uroczyście otworzył 2-dniowe Święto Lubelskich NGO. Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych połączone z Galą Trzeciego Sektora, bo nim mowa,…

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim 1. Podstawa prawna konsultacji. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.); Ustawa…

Czytaj więcej

Kapituła Konkursu podczas posiedzenia w dniu 14 września 2020 roku dokonała wyboru Laureatów „Nagrody Trzeciego Sektora”. Przypomnijmy, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego jako współorganizator wydarzenia pod nazwą Konwent – „Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym” i „Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020” w ramach promowania działalności trzeciego sektora; osób, instytucji i organizacji wspierających…

Czytaj więcej

10 września br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego odbyło się czwarte posiedzenie Lubelskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z III posiedzenia, konsultacje projektów: uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim oraz Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami…

Czytaj więcej

Rusza nabór kandydatów do składu Kapituły Konkursu „Nagroda Trzeciego Sektora” przyznawanej przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Zgodnie z zapisami w pkt. IV Regulaminu przyznawania nagrody za działalność w sektorze pozarządowym „Nagroda Trzeciego Sektora”, w skład Kapituły Konkursu wchodzi przedstawiciel organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego, który w 9-osobowym składzie dokona oceny formalnej i merytorycznej…

Czytaj więcej

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.…

Czytaj więcej

Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego jako organ opiniodawczo-konsultacyjny powoływany na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) spotkał się po raz trzeci w dniu 6 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Grottgera 4. W…

Czytaj więcej

To planowane w Lublinie w dniach 22 – 23 września 2020 roku, cykliczne wydarzenie skupiające wszystkich, zaangażowanych w pracę i wspieranie działań na rzecz trzeciego sektora. W ramach przedmiotowego wydarzenia, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego organizuje konkurs „Nagroda Trzeciego Sektora”, podczas którego wyłonieni i nagrodzeni zostaną laureaci za działalność w sektorze pozarządowym. Nagrodę można…

Czytaj więcej

W ramach programu „Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji, który wspiera organizacje i działania podejmowane w odpowiedzi na kryzysową sytuację związaną z pandemią COVID-19, fundacja oferuje wsparcie programowe i instytucjonalne dla organizacji z całej Polski. Regulamin naboru do konkursu, który zostaje…

Czytaj więcej

W dniu 24 czerwca 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się drugie posiedzenie Rady zainicjowane przez Przewodniczącego Ryszarda Szczygła. W posiedzeniu uczestniczyło 12 z 20 powołanych członków oraz zaproszeni goście. W pierwszej części posiedzenia Rada zajęła się sprawami proceduralnymi, jak przyjęcie porządku obrad i poddanie pod głosowanie protokołu z pierwszego posiedzenia.…

Czytaj więcej

Trwa nabór wniosków o realizację zadań publicznych, dofinansowanych ze środków krajowego Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19, przyjętego przez Radę Ministrów 7 maja 2020 roku. Pakiet osłonowy wprowadzony w związku z niestabilną sytuacją NGO, zawiera 19 rozwiązań legislacyjnych dla III sektora, tworząc Tarczę Antykryzysową. Programem umożliwiającym pozyskanie dotacji oraz uzyskanie ulg…

Czytaj więcej