Pierwszy miesiąc roku, to czas kiedy organizacje pozarządowe realizują zobowiązania i podejmują kluczowe decyzje. W 2021 roku podobnie, pomimo licznych zmian w przepisach wynikających z globalnej pandemii wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, cykliczne obowiązki organizacji pozarządowych zostały zachowane. Oto 4 najważniejsze: Sprawozdania – przede wszystkim z realizacji zadań publicznych, na które składają się: bilans, informacja dodatkowa,…

Czytaj więcej

Ostatnie w bieżącym roku posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego czwartej kadencji odbyło się 17 grudnia w trybie zdalnym, w formie wideokonferencji. Spotkanie on-line poprowadził przewodniczący Rady Ryszard Szczygieł przy udziale 16 członków z ustawowego 20-osobowego składu powołanej Rady. Na wstępie uczestniczący członkowie Rady zostali poinformowani o wdrażaniu nowoczesnego internetowego systemu zarządzania posiedzeniami o…

Czytaj więcej

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 15 grudnia 2020 roku podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w ramach…

Czytaj więcej

Z tej okazji Wicepremier, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego – prof. Piotr Gliński oraz Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, jak również Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej – Piotr Mazurek oraz przedstawiciele różnych szczebli rad działalności pożytku publicznego – od powiatowych aż po gminne, wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego…

Czytaj więcej

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku i Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2021-2030 – to główne punkty porządku VI posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego WL, które odbyło się 20 listopada 2020 roku w formie wideokonferencji Warto zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującym w Polsce modelem programowania oraz zarządzania rozwojem, przedstawione dokumenty…

Czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w ramach otwartych konkursów ofert w 2021 roku Informacje ogólne: Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, z późn. zm.), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24…

Czytaj więcej

Informujemy, że obsługa otwartych konkursów ofert oraz trybu uproszczonego w roku 2021 prowadzona będzie tylko i wyłącznie przy wykorzystaniu elektronicznego generatora wniosków Witkac.pl. Organizacja zamierzająca złożyć ofertę w ramach otwartego konkursu ofert lub w trybie pozakonkursowym tzw. małe granty dokonuje rejestracji profilu poprzez system www.witkac.pl. Poprzez elektroniczny generator wniosków składane będą oferty oraz sprawozdania. W związku z…

Czytaj więcej

W dniu 8 października 2020 roku po raz piąty obradowała Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Obrady w celu zminimalizowania ryzyka ewentualnego przenoszenia i zarażenia wirusem SARS-CoV-2, odbyły się w trybie mieszanym, w tym w formie wideokonferencji. Epidemia wywołana zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wymusiła uelastycznienie zasad funkcjonowania wszystkich organów w Polsce, w tym organu konsultacyjno-opiniodawczego, jakim…

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku Publicznego na 2021 rok” 1. Podstawa prawna konsultacji. a) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668); b) Ustawa z dnia 24…

Czytaj więcej

„Jesteście tymi, którzy niosą ze sobą entuzjazm i chęć działania na rzecz drugiego człowieka”- tymi słowami Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski zwracając się do uczestników uroczyście otworzył 2-dniowe Święto Lubelskich NGO. Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych połączone z Galą Trzeciego Sektora, bo nim mowa,…

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim 1. Podstawa prawna konsultacji. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.); Ustawa…

Czytaj więcej

Kapituła Konkursu podczas posiedzenia w dniu 14 września 2020 roku dokonała wyboru Laureatów „Nagrody Trzeciego Sektora”. Przypomnijmy, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego jako współorganizator wydarzenia pod nazwą Konwent – „Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym” i „Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020” w ramach promowania działalności trzeciego sektora; osób, instytucji i organizacji wspierających…

Czytaj więcej