Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku Publicznego na 2021 rok

1. Podstawa prawna konsultacji.

a) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668);
b) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
c) Uchwała Nr XLVII/824/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 124 poz. 2157, z późn. zm.);
d) Uchwała Nr CLXXVII/3354/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku Publicznego na 2021 rok”.

2. Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku Publicznego na 2021 rok”.

3. Konsultacje zostały przeprowadzone:

-z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniach od 2 września 2020 r. do 11 września 2020 r.
Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono na stronie Województwa Lubelskiego www.lubelskie.pl w zakładce Urząd Marszałkowski/Współpraca z organizacjami pozarządowymi/Aktualności współpraca z organizacjami pozarządowymi, z informacją o rozpoczęciu konsultacji i możliwości zgłaszania uwag i opinii:
a) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4,
b) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-029 Lublin ul. Artura Grottgera 4,
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail promocja@lubelskie.pl.
W w/w terminie nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego.
-z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w terminie wynikającym z art. 41a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 10 września 2020 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.