10 września br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego odbyło się czwarte posiedzenie Lubelskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z III posiedzenia, konsultacje projektów: uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim oraz Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok – to główne punkty kolejnego posiedzenia Lubelskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji. Podczas prezentacji projektów uchwał, programów i innych dokumentów członkinie i członkowie Rady mieli okazję wyrazić swoje zdanie na temat opiniowanego dokumentu, zadawać pytania, prosić o wyjaśnienia. Dlatego też na posiedzenia zapraszane są osoby odpowiedzialne za tworzenie tych dokumentów i podejmujące decyzje co do ich ostatecznej treści.

Należy zwrócić uwagę, że projekt Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, który został rozszerzony o zapisy: dotyczące możliwości pozyskiwania środków finansowych (z programów unijnych, Funduszu Szwajcarskiego, Funduszu Norweskiego); w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez wprowadzanie programów promujących upowszechnianie wiedzy o roli pszczół w przyrodzie, jak również w zakresie szeroko pojętych działalności wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, Program ten, po przyjęciu przez Sejmik Województwa, stanie się kluczowym dokumentem umożliwiającym realizację zadań samorządu województwa w sferze zadań publicznych, w szczególności zaś poprzez włączenie organizacji pozarządowych we wspieranie działań zmierzających do rozwoju województwa lubelskiego.

Ponadto członkowie Rady spośród swojego grona wybrali przedstawicieli do Kapituły Konkursu, która dokona wyboru Laureatów spośród zgłoszonych kandydatur „Nagroda III Sektora”, w ramach planowanego we wrześniu 2020 roku Konwentu – „Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym” i „Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych”.

Kolejne posiedzenie planowane jest w październiku 2020 roku.

galeriaGALERIA