10 września br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego odbyło się czwarte posiedzenie Lubelskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z III posiedzenia, konsultacje projektów: uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim oraz Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami…

Czytaj więcej

Rusza nabór kandydatów do składu Kapituły Konkursu „Nagroda Trzeciego Sektora” przyznawanej przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Zgodnie z zapisami w pkt. IV Regulaminu przyznawania nagrody za działalność w sektorze pozarządowym „Nagroda Trzeciego Sektora”, w skład Kapituły Konkursu wchodzi przedstawiciel organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego, który w 9-osobowym składzie dokona oceny formalnej i merytorycznej…

Czytaj więcej

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.…

Czytaj więcej

Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego jako organ opiniodawczo-konsultacyjny powoływany na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) spotkał się po raz trzeci w dniu 6 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Grottgera 4. W…

Czytaj więcej

To planowane w Lublinie w dniach 22 – 23 września 2020 roku, cykliczne wydarzenie skupiające wszystkich, zaangażowanych w pracę i wspieranie działań na rzecz trzeciego sektora. W ramach przedmiotowego wydarzenia, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego organizuje konkurs „Nagroda Trzeciego Sektora”, podczas którego wyłonieni i nagrodzeni zostaną laureaci za działalność w sektorze pozarządowym. Nagrodę można…

Czytaj więcej

W ramach programu „Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji, który wspiera organizacje i działania podejmowane w odpowiedzi na kryzysową sytuację związaną z pandemią COVID-19, fundacja oferuje wsparcie programowe i instytucjonalne dla organizacji z całej Polski. Regulamin naboru do konkursu, który zostaje…

Czytaj więcej

W dniu 24 czerwca 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się drugie posiedzenie Rady zainicjowane przez Przewodniczącego Ryszarda Szczygła. W posiedzeniu uczestniczyło 12 z 20 powołanych członków oraz zaproszeni goście. W pierwszej części posiedzenia Rada zajęła się sprawami proceduralnymi, jak przyjęcie porządku obrad i poddanie pod głosowanie protokołu z pierwszego posiedzenia.…

Czytaj więcej

Trwa nabór wniosków o realizację zadań publicznych, dofinansowanych ze środków krajowego Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19, przyjętego przez Radę Ministrów 7 maja 2020 roku. Pakiet osłonowy wprowadzony w związku z niestabilną sytuacją NGO, zawiera 19 rozwiązań legislacyjnych dla III sektora, tworząc Tarczę Antykryzysową. Programem umożliwiającym pozyskanie dotacji oraz uzyskanie ulg…

Czytaj więcej

18 maja 2020 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji. Obrady otworzył Marszałek Jarosław Stawiarski, który pogratulował wyboru jej członkom, życzył owocnej pracy na rzecz rozwoju województwa lubelskiego oraz podkreślił bardzo ważną rolę jaką Rada spełnia w życiu publicznym. Podczas posiedzenia miało miejsce wręczenie aktów…

Czytaj więcej

Wejście w życie kolejnej ustawy z pakietu antykryzysowego – ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku, to ustawa skupiająca się na realizacji programów operacyjnych, w tym dla organizacji pozarządowych będących  w gronie podmiotów zaangażowanych w realizację tych programów. Określa ona szczególne zasady realizacji i rozliczania programów…

Czytaj więcej

Program rządowy „tarcza antykryzysowa 2.0” wprowadzony w związku  z ogłoszonym stanem epidemii na terenie Polski zakłada również wsparcie, dla tak zwanego trzeciego sektora. Dzięki niemu organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne oraz koła gospodyń wiejskich mogą liczyć na pomoc w czasie pandemii koronawirusa. Wprowadzane przepisy wręcz umożliwiają im przetrwanie w sytuacji izolacji społecznej, której…

Czytaj więcej

Komisja do przeliczenia i zweryfikowania pod względem formalnym głosów oddanych na kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego powołana Zarządzeniem Marszałka nr 248/2019 z 31 grudnia 2019 roku, na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2020 roku, zapoznała się pismem otrzymanym w dniu 12 marca 2020 roku od Pani Małgorzaty Gromadzkiej – kandydata do…

Czytaj więcej