Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 3 grudnia br. podjął uchwałę o ogłoszeniu konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 31 stycznia 2020 r. do 18 grudnia  2020 r. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 2 stycznia 2020 r. Zarząd…

Czytaj więcej

Na podstawie art. 41 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)…

Czytaj więcej

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski działając na podstawie Uchwały Nr CXVIII/2305/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego (zwana dalej uchwałą Zarządu) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Stowarzyszenie Camerata Lubelska złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Pieśń wieczorna. 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki, które realizowane będzie od dnia 9 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 1 października 2019 r. wyraził zgodę na zlecenie tego zadania…

Czytaj więcej

Rozpoczęcie konsultacji projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Bliżej Siebie” promocją twórczości literackiej, artystycznej i kulturowej osób niepełnosprawnych, które realizowane będzie od dnia 16 września 2019 r. do dnia 13 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w…

Czytaj więcej

Do 1 czerwca 2019 roku potrwa nabór kandydatek i kandydatów do trzeciej edycji Nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. W tym roku obowiązuje 7 kategorii, a wyróżnione w nich mogą zostać osoby działające na rzecz upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu, szczególnie w latach 2017 – 2018. Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” przyznawana jest przez…

Czytaj więcej

  L.p. Nazwisko Imię Organizacja pozarządowa Obszar specjalizacji* 1 2 3 4 5 6 1. Jakubowski Krzysztof Fundacja Wolności           X 2. Nakonieczny Piotr Fundacja na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” X X X X   X   * Obszary specjalizacji: Pomoc społeczna, wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu, ochrona…

Czytaj więcej

Na podstawie art. 41 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz rozdziału XIII…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Wydawnictwo książki Zbigniewa Włodzimierza Fronczka „Anioły i diabły Lublina”, które realizowane będzie od dnia 29 listopada 2018 r. do dnia 29 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2018 r. wyraził…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Charytatywne Stowarzyszenie „Za Murami” z siedzibą w Lublinie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie, które realizowane będzie od dnia 2 listopada 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 8 października 2018 r. wyraził…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Parafia Rzymskokatolicka Świętego Mikołaja w Lublinie złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. Musical towarzyszący Orszakowi Świętego Mikołaja 2018, które realizowane będzie od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 2 października 2018 r. wyraził zgodę na zlecenie…

Czytaj więcej