Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w ramach otwartych konkursów ofert w 2021 roku Informacje ogólne: Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, z późn. zm.), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24…

Czytaj więcej

Informujemy, że obsługa otwartych konkursów ofert oraz trybu uproszczonego w roku 2021 prowadzona będzie tylko i wyłącznie przy wykorzystaniu elektronicznego generatora wniosków Witkac.pl. Organizacja zamierzająca złożyć ofertę w ramach otwartego konkursu ofert lub w trybie pozakonkursowym tzw. małe granty dokonuje rejestracji profilu poprzez system www.witkac.pl. Poprzez elektroniczny generator wniosków składane będą oferty oraz sprawozdania. W związku z…

Czytaj więcej

W dniu 8 października 2020 roku po raz piąty obradowała Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Obrady w celu zminimalizowania ryzyka ewentualnego przenoszenia i zarażenia wirusem SARS-CoV-2, odbyły się w trybie mieszanym, w tym w formie wideokonferencji. Epidemia wywołana zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wymusiła uelastycznienie zasad funkcjonowania wszystkich organów w Polsce, w tym organu konsultacyjno-opiniodawczego, jakim…

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku Publicznego na 2021 rok” 1. Podstawa prawna konsultacji. a) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668); b) Ustawa z dnia 24…

Czytaj więcej

„Jesteście tymi, którzy niosą ze sobą entuzjazm i chęć działania na rzecz drugiego człowieka”- tymi słowami Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski zwracając się do uczestników uroczyście otworzył 2-dniowe Święto Lubelskich NGO. Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych połączone z Galą Trzeciego Sektora, bo nim mowa,…

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim 1. Podstawa prawna konsultacji. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.); Ustawa…

Czytaj więcej

Kapituła Konkursu podczas posiedzenia w dniu 14 września 2020 roku dokonała wyboru Laureatów „Nagrody Trzeciego Sektora”. Przypomnijmy, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego jako współorganizator wydarzenia pod nazwą Konwent – „Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym” i „Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020” w ramach promowania działalności trzeciego sektora; osób, instytucji i organizacji wspierających…

Czytaj więcej

10 września br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego odbyło się czwarte posiedzenie Lubelskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z III posiedzenia, konsultacje projektów: uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim oraz Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami…

Czytaj więcej

Rusza nabór kandydatów do składu Kapituły Konkursu „Nagroda Trzeciego Sektora” przyznawanej przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Zgodnie z zapisami w pkt. IV Regulaminu przyznawania nagrody za działalność w sektorze pozarządowym „Nagroda Trzeciego Sektora”, w skład Kapituły Konkursu wchodzi przedstawiciel organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego, który w 9-osobowym składzie dokona oceny formalnej i merytorycznej…

Czytaj więcej

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.…

Czytaj więcej

Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego jako organ opiniodawczo-konsultacyjny powoływany na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) spotkał się po raz trzeci w dniu 6 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Grottgera 4. W…

Czytaj więcej

To planowane w Lublinie w dniach 22 – 23 września 2020 roku, cykliczne wydarzenie skupiające wszystkich, zaangażowanych w pracę i wspieranie działań na rzecz trzeciego sektora. W ramach przedmiotowego wydarzenia, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego organizuje konkurs „Nagroda Trzeciego Sektora”, podczas którego wyłonieni i nagrodzeni zostaną laureaci za działalność w sektorze pozarządowym. Nagrodę można…

Czytaj więcej