Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w ramach otwartych konkursów ofert w 2021 roku

Informacje ogólne:

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, z późn. zm.), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz § 16 ust. 3 ”Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami samorządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/338/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami samorządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2020 r. poz. 5258) – Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza:

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących złożone oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w 2021 roku, który zostanie przeprowadzony w terminie od 25 listopada do 4 grudnia 2020 roku.

Wymagania:

Zarząd Województwa Lubelskiego, każdorazowo, po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powołuje w drodze uchwały komisję konkursową do oceny złożonych ofert.

Kandydatami na członków komisji konkursowych mogą być osoby wskazane przez organizacje pozarządowych i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

Z prac komisji konkursowej wyłączone są osoby reprezentujące lub rekomendowane przez organizacje składające oferty w danym zadaniu publicznym, jak również nie mogą brać udziału osoby pozostające z oferentami w takmi stosunku prawnym i faktycznym, który mógłby wywołać stronniczość lub interesowność.

Zadania:

Zadania komisji konkursowej zostały szczegółowo określone w Programie Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok będącego załącznikiem nr 1 do uchwały Nr XX/338/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”, (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 5258).

Składanie dokumentów:

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszają kandydatów na członków komisji konkursowych na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały: osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydaci do komisji konkursowych PP-2021”, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r.- Prawo pocztowe lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin z dopiskiem: „Kandydaci do komisji konkursowych PP-2021” lub drogą elektroniczną na adres www.promocja@lubelskie.pl. W przypadku złożenia wniosku osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesłania kurierem każdorazowo o dacie doręczenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w godzinach jego urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Natomiast w przypadku przesyłek doręczanych elektronicznie wniosek uznaje się za doręczony z chwilą wpływu na wskazany adres e-mail. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

Za udział w posiedzeniach komisji konkursowej jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży, ale mają możliwość korzystania nieodpłatnie z miejsca parkingowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie na czas udziału w pracach komisji konkursowych.

Dodatkowych informacji można uzyskać drogą e-mailową: ewa.matysiak@lubelskie.pl lub tel. 81 4416766.

do-pobraniaDO POBRANIA

Formularz zgłoszeniowy kandydata

Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w ramach otwartych konkursów ofert w 2021 roku