Ani władze Portu Lotniczego Lublin, ani jego udziałowcy, w tym samorząd województwa lubelskiego, nie muszą zwracać części unijnego dofinansowania na budowę lotniska w Świdniku. Wielomiesięczne negocjacje władz województwa z przedstawicielami Brukseli i Ministra Rozwoju przyniosły pozytywny efekt. Lotnisko nie zostanie obciążone korektą finansową, która zahamowałaby jego rozwój. – Problem był poważny, ale go rozwiązaliśmy –…

Czytaj więcej

Super Elka wyjaśni jak pozyskać unijne dotacje, będzie informowała o konkursach i tłumaczyła zawiłości unijnych przepisów. Super Elka to bohaterka kampanii informującej o funduszach europejskich, którą realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Kampania ruszyła 8 marca.  – Data nie jest przypadkowa – zdradza marszałek Sławomir Sosnowski. – Super Elkę przedstawiliśmy w Dniu Kobiet, to bohaterka, która…

Czytaj więcej

Informujemy, że  Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 28 lutego 2017 roku podjął uchwałę nr CLXV/3344/2017 w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operację typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020.…

Czytaj więcej

Prezentujemy  projekty wyłonione do dofinansowania w ramach działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego. Dzięki nim uzyskać można bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące: szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności…

Czytaj więcej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłosił kolejne konkursy na realizację tzw. projektów „miękkich”. Przewidziane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to 48 mln zł. Z pieniędzy mogą skorzystać osoby, które nie boją się ryzyka prowadzenia własnej firmy. Powstaną także nowe miejsca w przedszkolach. Pierwszy konkurs dotyczy Rozwoju przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.…

Czytaj więcej

43 samochody ratowniczo-gaśnicze trafią do lubelskich strażaków. Środki na zakup nowoczesnych wozów pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu to blisko 32 miliony złotych. Zarząd Województwa i Wojewódzki Oddział Związku OSP podpisały już umowę umożliwiającą zakup sprzętu dla jednostek. Podpisanie umowy to zielone światło dla rozpoczęcia procedury przetargowej i zakupu wozów…

Czytaj więcej

Powiatowym Urzędom Pracy przyznano nowe środki. Adresaci projektu to osoby  w wieku 30 +, bezrobotne oraz bierne zawodowo, a także rolnicy i członkowie ich rodzin. Wsparcie otrzymają również osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dodatkowo do dyspozycji są pieniądze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Będą mogły z nich skorzystać wybrane instytucje. Kwota na aktywizacje zawodową …

Czytaj więcej

Informujemy, że Wspólny Sekretariat Programu Interreg Europa zapowiedział otwarcie drugiego naboru na dzień 1 marca 2017 r. Trzeci nabór będzie otwarty we wszystkich priorytetach programu, tj. Badania i innowacje, Konkurencyjność MŚP, Gospodarka niskoemisyjna, Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami. Pakiet dla wnioskodawców  Wnioskodawców obowiązują dokumenty dostępne w Application pack zamieszczonym na stronie → www.interregeurope.eu. Wspólny Sekretariat (Lille,…

Czytaj więcej

Pięciu marszałków województw Polski Wschodniej podpisało 13 stycznia w Lublinie Plan Strategiczny funkcjonowania Domu Polski Wschodniej w Brukseli. Plan określa kierunki działań DPW na lata 2017-2023 i ma za zadanie wprowadzić nową jakość w działaniach DPW. Jednocześnie do celów działalności DPW będzie należało dalsze pogłębianie współpracy, z instytucjami europejskimi, jak też z podmiotami regionalnymi, m.in.…

Czytaj więcej

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 28 grudnia 2016 r. rozstrzygnął konkurs nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego i ogłosił listę…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa podjął decyzję o dofinansowaniu w ramach RPO WL kolejnych dróg wojewódzkich. Tym razem uruchomiono środki na rozbudowę dróg nr 815 i 837. Dofinansowanie tych dwóch inwestycji wyniesie 285 mln złotych. W tym roku w ramach RPO WL na inwestycje drogowe uruchomionych zostało w sumie 570 mln złotych. – Cieszę się, że kończymy rok…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego podpisał 6 umów z samorządami na dofinansowanie unijnych projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. W sumie władze województwa parafują 108 takich kontraktów, w których przekażą gminom 350 mln zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego. 22 grudnia br. Zarząd Województwa Lubelskiego podpisał 6 umów przyznających samorządom fundusze europejskie na inwestycje w odnawialne źródła…

Czytaj więcej