LinkProgram Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

W okresie 2014-2020 europejska polityka sąsiedztwa finansowana jest w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI), który zastąpił istniejący od 2007 r. Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP)

W dniu 17 grudnia 2015 roku Komisja Europejska podjęła decyzję nr C(2015) 9138 dotyczącą zatwierdzenia Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Głównym celem Programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu i skierowany jest do polskich, ukraińskich i białoruskich regionów przygranicznych. Będzie on realizowany na obszarze obejmującym jednostki NUTS3 po stronie polskiej oraz jednostki terytorialne na poziomie obwodów na Białorusi i Ukrainie:

aw Polsce:

  • podregiony główne: krośnieński i przemyski (w województwie podkarpackim), białostocki, łomżyński i suwalski (w województwie podlaskim), bialski i chełmsko-zamojski (w województwie lubelskim), ostrołęcko-siedlecki (w województwie mazowieckim);
  • podregiony przyległe: rzeszowski i tarnobrzeski (w województwie podkarpackim); puławski i lubelski (w województwie lubelskim);

bna Białorusi:

  • obwody główne: grodzieński i brzeski;
  • obwody przyległe: miński (łącznie z miastem Mińsk) oraz homelski;

cna Ukrainie:

  • obwody główne: lwowski, wołyński, zakarpacki;
  • obwody przyległe: rówieński, tarnopolski, iwanofrankowski.

Budżet Programu na lata 2014-2020 wynosi 183 mln euro. Dofinansowanie do 90% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Program będzie realizował cztery cele tematyczne:

01Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego

02Poprawa dostępności regionów, rozwój trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych

03Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony

04Promocja zarządzania granicami oraz zarządzanie bezpieczeństwem, mobilnością i migracjami.

Osoby do kontaktu:
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Magdalena Fotek – Kułak, tel. 81 441 68 68, e-mail: magdalena.fotek@lubelskie.pl
Monika Majewska – tel. 81 44 16 870; e-mail: monika.majewska@lubelskie.pl
Magdalena Figura-Wrona – tel. 81 47 81 487; e-mail: magdalena.figura@lubelskie.pl
Łukasz Byra – tel. 81 47 81 487, e-mail:lukasz.byra@lubelskie.pl