Za nami konferencja projektu ENES-CE, o tym jak angażować mieszkańców do współpracy

W dniu 25 lutego br. odbyła się międzynarodowa konferencja online “Aktualizacja lokalnych planów energetycznych w procesie oddolnym – jak angażować mieszkańców do współpracy”, zorganizowana w ramach projektu ENES-CE, realizowanego ze środków Programu Interreg Europa Środkowa. Województwo Lubelskie uczestniczy w projekcie we współpracy z Gminą Niemce jako partnerem stowarzyszonym.

Projekt zakłada utworzenie w regionach spółdzielni energetycznych lub innych form obywatelskich grup energetycznych, w tym w Gminie Niemce, w celu wsparcia organów publicznych w planowaniu, wdrażaniu, a także finansowaniu inwestycji niskoemisyjnych w oparciu o tzw. podejście oddolne (bottom-up).

W czasie konferencji zaprezentowane zostały przyszłe działania w ramach inicjatywy Porozumienie Burmistrzów oraz przykłady najlepszych praktyk, związane z planowaniem energetycznym na poziomie lokalnym. Swoje doświadczenia w projekcie przybliżyli przedstawiciele Województwa Lubelskiego, miasta Pfaffenhofen w Niemczech oraz gminy Koper w Słowenii.

Dotychczasowe działania, zrealizowane w projekcie ENES-CE przez Województwo Lubelskie we współpracy z Gminą Niemce, objęły analizę status quo tj. stanu realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) Gminy Niemce oraz ocenę potrzeby utworzenia obywatelskiej grupy energetycznej, poprzez wywiady z mieszkańcami i innymi interesariuszami z terenu Gminy. Ponadto, w 2020 r. zorganizowano trzy spotkania warsztatowe, mające na celu zaangażowanie uczestników we wspólne planowanie energetyczne.  Warsztaty poświęcone były prezentacji zaktualizowanego PGN Gminy Niemce, identyfikacji priorytetowych dla Gminy inwestycji w OZE , a także dyskusji na temat potrzeb, problemów, oczekiwań oraz planowanych działań, związanych z utworzeniem w Gminie obywatelskiej grupy energetycznej.

W 2021 r. planowane jest przeprowadzenie serii kolejnych trzech warsztatów dla mieszkańców i innych interesariuszy projektu. Ich celem będzie utworzenie społeczności oszczędzania energii – obywatelskiej grupy energetycznej w Gminie Niemce oraz zdefiniowanie akcji pilotażowej do wdrożenia w Gminie na ostatnim etapie projektu.  Realizacja projektu ENES-CE zakończy się w marcu 2022 r.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu oraz śledzenia konta na facebooku.